Strona główna

Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-05-13

Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy do wymiany starych kotłów opalanych paliwem stałym lub biomasą na ekologiczne źródło ogrzewania. Wnioski można składać w terminie od 20.05.2019 r. do dnia 28.06.2019 r.

Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie dotacji, w wyżej wskazanym terminie w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów. Formularz wniosku o udzielenie dotacji można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Dofinansowanie przyznawane będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2019.

Dofinansowanie przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów poniesionych na zakup nowego ekologicznego źródła ciepła tj.: kocioł gazowy, kocioł na lekki olej opałowy, piec zasilany prądem elektrycznym, kocioł na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujący się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 4000 zł.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, posiadającymi tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie;
 • osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami, ale nieprowadzące działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, posiadające do niego tytuł prawny;
 • wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały określone w załączniku do uchwały nr XLVIII/320/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji.

W przypadku instalowania kotłów na paliwo stałe lub biomasę, muszą to być kotły tzw. 5 klasy, posiadające certyfikat potwierdzający, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, wydany przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację. Według aktualnego stanu wiedzy, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, do wydawania stosownych certyfikatów posiadają:

 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze,
 • Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa - Laboratorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych, ul Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
 • Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa - Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej, ul. Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
 • Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa - Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Małeckiego 29, 60-706 Poznań.
 • "THERMO-TECH" Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków.

Dokumenty do pobrania:

 1. zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji - załącznik do uchwały nr XLVIII/320/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 kwietnia 2018 r.
 2. wniosek o udzielenie dotacji
 3. zgoda współwłaścicieli nieruchomości
 4. wniosek o rozliczenie dotacji
 5. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla wnioskodawców i współwłaścicieli nieruchomości)

powrót do poprzedniej strony