Strona główna

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-05-06

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji ze środków z budżetu gminy. Wnioski można składać w terminie od dnia 07.05.2021 r. do dnia 15.10.2021 r.

Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykonania zadania i rozliczenia dotacji w terminie najpóźniej do 15 listopada 2021 r., przy czym zadanie należy wykonać dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków tj. koszty za zakup i montaż muszą być poniesione po podpisaniu umowy.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w załączniku do uchwały nr XXX/220/21 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 marca 2021 r.

O dofinansowanie mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Dzierżoniów, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Wysokość dofinansowania wynosi 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, obsługującej poszczególną liczbę osób, lecz nie więcej niż:

 • do 6 osób - 5000 zł,
 • od 7 do 8 osób - 5 500 zł,
 • od 9 do 12 osób - 8 500 zł,
 • od 13 do 16 osób - 9 000 zł,
 • od 17 do 25 osób - 10 500 zł,
 • od 26 do 32 osób - 11 800 zł,
 • od 33 do 40 osób - 12 900 zł,
 • od 41 do 50 osób - 14 000 zł.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadami przyznawania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające oznakowanie CE oraz deklarację zgodności/właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność z normą PN-EN 12566-3, wydaną przez producenta i potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczalnych ścieków, zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa.

Uwaga! Ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, które zależą od przynależności danej lokalizacji do aglomeracji i które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy prowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) - więcej tutaj.

Dofinansowanie przyznawane będzie na bieżąco wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2021.

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w wyżej wskazanym terminie w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju szczegółowe informacje dot. otrzymania dotacji oraz poprawnego wypełnienia wniosku można uzyskać tylko telefonicznie (74) 832 56 83 lub mailowo ochronasrodowiska@ug.dzierzoniow.pl

Druk wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - załącznik do uchwały XXX/220/21 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2021 r.
 2. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.
 3. Wzór pełnomocnictwa.
 4. Oświadczenie.
 5. Wniosek o rozliczenie dotacji.
 6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla wnioskodawcy i współwłaścicieli nieruchomości).
 7. Informacja Wód Polskich dot. pozwolenia wodnoprawnego dla przydomowych oczyszczalni.

powrót do poprzedniej strony