Strona główna

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-06-05

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji ze środków z budżetu gminy. Wnioski można składać w terminie od dnia 06.06.2024 r. do dnia 15.10.2024 r.

O dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Dzierżoniów, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Do realizacji przedsięwzięcia należy przystąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Oznacza to, że dotacja nie będzie przyznawana na refinansowanie wydatków na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni poniesionych przed dniem zawarcia umowy o przyznaniu dotacji. Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykonania zadania i rozliczenia dotacji w terminie najpóźniej do 15 listopada 2024 r.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w załączniku do uchwały nr LXXVI/490/24 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wysokość dofinansowania wynosi 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, obsługującej poszczególną liczbę osób, lecz nie więcej niż:

 • do 6 osób - 5000 zł,
 • od 7 do 8 osób - 5 500 zł,
 • od 9 do 12 osób - 8 500 zł,
 • od 13 do 16 osób - 9 000 zł,
 • od 17 do 25 osób - 10 500 zł,
 • od 26 do 32 osób - 11 800 zł,
 • od 33 do 40 osób - 12 900 zł,
 • od 41 do 50 osób - 14 000 zł.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadami przyznawania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające oznakowanie CE oraz deklarację zgodności/właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność z normą PN-EN 12566-3, wydaną przez producenta i potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczalnych ścieków, zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa.

Uwaga! Ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, które zależą od przynależności danej lokalizacji do aglomeracji, i które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy prowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) - więcej tutaj.

Dofinansowanie przyznawane będzie na bieżąco wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpana środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2024.

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w wyżej wskazanym terminie w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).

Druk wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - uchwała LXXVI/490/24 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 kwietnia 2024 r.
 2. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia
 3. Wzór pełnomocnictwa
 4. Oświadczenie
 5. Wniosek o rozliczenie dotacji
 6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla wnioskodawcy i współwłaścicieli nieruchomości)
 7. Informacja Wód Polskich dot. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji

powrót do poprzedniej strony