Strona główna

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-05-27

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Raport o stanie gminy i ocena realizacji budżetu za ubiegły rok były najważniejszymi tematami minionej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 26 maja.

Po rozpoczęciu obrad przewodniczący Rady Grzegorz Powązka wraz z wójtem Markiem Chmielewskim wręczyli akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach Jackowi Dzwolakowi. Wójt poinformował również radnych o podziękowaniach mieszkańców z okręgów na terenie Ukrainy, do których dotarła pomoc humanitarna z gminy Dzierżoniów.

Następnie wójt przedstawił Radzie "Raport o stanie gminy za rok 2021". Dokument powstał na podstawie danych przekazanych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów Urzędu Gminy. Obszary, jakie zostały objęte analizą, to m.in. oświata, polityka społeczna i mieszkaniowa, kultura, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i finanse.

W kolejnym punkcie radni wysłuchali sprawozdania wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Przedstawione zostały również opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespołu w Wałbrzychu, a także opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. Wszystkie były pozytywne.

W głosowaniach radni jednogłośnie przyjęli uchwały: w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia Wójtowi Gminy Dzierżoniów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Podczas sesji Rada przyjęła też kilka innych uchwał, m.in. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, czy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879D w Jędrzejowicach".

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony