Strona główna

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-05-27

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Raport o stanie gminy i ocena realizacji budżetu za ubiegły rok były najważniejszymi tematami majowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 27 maja.

Raport o stanie gminy za rok 2020 powstał na podstawie danych przekazanych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów Urzędu Gminy. Obszary, jakie zostały objęte analizą, to m.in. oświata, polityka społeczna i mieszkaniowa, kultura, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i finanse. Dokument przedstawił Radzie Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

Następnie radni wysłuchali sprawozdania wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Przedstawione zostały również opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Wałbrzychu, a także opinie Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady Gminy w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. Wszystkie były pozytywne.

W głosowaniach radni jednogłośnie przyjęli uchwały: w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia Wójtowi Gminy Dzierżoniów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Podczas sesji Rada przyjęła też kilka innych uchwał, m.in. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Tuszyna oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Radni wyrazili też zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie w roku szkolnym 2021/2022.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony