AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-04-01

Informacja Wojewody Dolnośląskiego

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wojewoda Dolnośląski przypomina właścicielom gruntów i innych nieruchomości o odpowiedzialności za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, także w przypadku, gdy teren lub obiekt jest dzierżawiony.

W związku z przypadkami gromadzenia bez wymaganego zezwolenia odpadów (w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska) przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, wojewoda uczula właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego.

Stosownie do treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za ich składowanie bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W ww. ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na postawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jako władający.

W związku z powyższym władający powierzchnią ziemi muszą mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.

powrót do poprzedniej strony