Strona główna

Informacja w sprawie opłat adiacenckich

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-01-15

Informacja w sprawie opłat adiacenckich

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ostatnim czasie na terenie gminy Dzierżoniów obserwujemy wzmożone zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym i wynikającymi z tego podziałami nieruchomości na mniejsze, zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym pojawiają się również pytania mieszkańców dotyczące ewentualnych zobowiązań wynikających z tego tytułu.

Przypominamy właścicielom nieruchomości z terenu gminy Dzierżoniów, że od 2016 r. na terenie gminy obowiązuje opłata adiacencka. Jest ona dla mieszkańców naszej gminy mało znana, choć nie jest instytucją nową. Została wprowadzona do polskiego prawa już w latach międzywojennych, w rozporządzeniu o prawie budowlanym z 1928 roku. Określano ją wówczas mianem "opłaty z tytułu ulepszenia nieruchomości". Pojęcie "opłaty adiacenckiej" po raz pierwszy zostało użyte w 1985 roku. Obecnie opłata ta uregulowana jest przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

Taka opłata może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń:

  1. budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Przy czym przez budowę takich urządzeń rozumie się także budowę drogi oraz wybudowanie (pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią) przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,
  2. scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości,
  3. podział nieruchomości.
Opłata adiacencka nie dotyczy właścicieli tych nieruchomości, które w miejscowym planie przeznaczone są na cele rolne lub leśne.

Stawka procentowa opłaty adiecenckiej wynosi maksymalnie 50% wzrostu wartości nieruchomości w odniesieniu do zdarzeń opisanych w pkt. 1 i 2 oraz maksymalnie 30% w odniesieniu do zdarzeń opisanych w pkt 3.

Na terenie naszej gminy obowiązują następujące stawki ustalone przez Radę Gminy Dzierżoniów:

  • 2% różnicy wartości nieruchomości przed podziałem i po jej podziale (Uchwała nr XXIX/203/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 listopada 2016 roku),
  • 1% różnicy między wartością, jaką miała nieruchomość przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu (Uchwała nr XXIX/204/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 listopada 2016 roku).

Opłatę adiacencką przy zastosowaniu ww. stawek ustala wójt w drodze decyzji do 3 lat od opisanych zdarzeń.

powrót do poprzedniej strony