Strona główna

Informacja o uzupelniającym naborze kandydatów na ławnikow do Sądu Okręgowego w Świdnicy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-05-02

Informacja o uzupelniającym naborze kandydatów na ławnikow do Sądu Okręgowego w Świdnicy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów zawiadamia, że do 31 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, w Biurze Rady Gminy Dzierżoniów, pokój nr 215 I piętro, przyjmowane będą ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO ORZEKANIA w Wydziale Cywilnym do Sądu Okręgowego w Świdnicy, do którego wybieranych będzie 5 ławników.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji, dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
 • do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rady Gminy Dzierżoniów - pokój 215 - I piętro.

OPŁATY

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Rady Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pokój nr 215 - I piętro w godzinach pracy urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.ug.dzierzoniow.pl oraz ugdzierzoniow.bip.gov.pl Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Gminy lub pod numerem telefonu 74 832-56-93

Rada gminy przed dokonaniem wyboru zasięga od komendanta wojewódzkiego policji informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynął do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały. Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Wyborów ławników Rada Gminy Dzierżoniów dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca maja 2024 r.

Do pobrania:

powrót do poprzedniej strony