AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-05-02

Eko-Powiat - Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim

aktualności Gmina Dzierżoniów

Projekt bezpośrednio skierowany jest do 403 uczniów klas szóstych z 13 szkół podstawowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz do 355 seniorów korzystających z różnego rodzaju placówek senioralnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Pierwszy etap przedsięwzięcia zakłada cykl warsztatów m.in. przygotowujących do ekokonkursu planistycznego dla młodzieży, w którym stworzone zostaną plany zagospodarowania fragmentu terenu wskazanego przez szkołę lub gminę. Podczas warsztatów omawiane będą tematy bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, a także ochrony środowiska w zakresie tworzenia nowych ekosystemów.

Efektem warsztatów będą m. in. miniprojekty ekonasadzeń. Każda ze szkół wybierze najlepszy projekt, który zostanie przedstawiony podczas trwania etapu finałowego konkursu przed komisją składającą się z przedstawicieli Partnerów oraz Wnioskodawcy. Efektem końcowym warsztatów będą happeningi organizowane w każdej szkole, podczas których dzieci we współpracy z opiekunami, wprowadzą w życie zdobytą wiedzę i dokonają nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z zasadami ekoprojektu.

Międzypokoleniowy charakter przedmiotowego Projektu zostanie zachowany poprzez przeprowadzenie cyklu ekokonferencji na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, wśród osób w wieku 60+ korzystających z placówek opieki senioralnej itp.

"Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej."

Cykl warsztatów zostanie przeprowadzony w 13 szkołach podstawowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego tj.:

- Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie (80 uczniów)

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie (23 uczniów)

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku (11 uczniów)

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach (21 uczniów)

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej (10 uczniów)

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej (19 uczniów)

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach (46 uczniów)

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej (60 uczniów)

- Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej (53 uczniów)

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie (20 uczniów)

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie (20 uczniów)

- Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie (20 uczniów)

- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie (20 uczniów).

Zadaniem Lidera projektu będzie koordynowanie wszelkich prac, promocja projektu oraz prawidłowe rozliczanie i realizacja projektu przed WFOŚiGW.

 

Cel projektu: Przedmiotowy Projekt jest odpowiedzią jednostek samorządu terytorialnego powiatu dzierżoniowskiego na potrzeby mieszkańców w zdobywaniu wiedzy na temat ochrony środowiska, bioróżnorodności, gospodarki odpadami oraz zrównoważonego rozwoju. Głównym celem niniejszego Projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej a także rozpowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów ze szkół podstawowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. W odpowiedzi na problem stale wzrastającej ilości odpadów, w tym komunalnych, które nie zawsze trafiają do systemu zbiórki i segregacji przedmiotowy projekt zakłada również szkolenia dla seniorów w tym zakresie. Rozwój cywilizacyjny oraz brak świadomości ekologicznej społeczeństwa przyczyniają się do ciągłej degradacji środowiska przyrodniczego. Chcąc temu przeciwdziałać, Wnioskodawca zaplanował urozmaicenie procesu nauczania dzieci o zagadnienia ekologiczne w postaci warsztatów i konkursu. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania wśród dzieci i młodzieży pow. dzierżoniowskiego zostanie ukształtowane poczucie odpowiedzialności za jakość życia mieszkańców w środowisku lokalnym. Poprzez zajęcia warsztatowe w życie zostaną wcielone umiejętności myślenia i rozumienia interdyscyplinarnego, prowadzącego do odkrycia zależności między stanem środowiska a jakością życia poszczególnych osób i całych społeczeństw.

 

Planowane efekty:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny.

W zakresie działań bezpośrednich polegający na zwiększeniu wiedzy na temat ekologii oraz ukształtowaniu odpowiednich nawyków w życiu codziennym wśród:

a) 403 uczestników warsztatów dla uczniów klas 6 szkół podstawowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego oraz konkursu pn. "EkoKonkurs w Powiecie Dzierżoniowskim", 

b) 355 uczestników  konferencji dla seniorów.

W zakresie działań pośrednich polegający na upowszechnianiu treści związanych z projektem oraz zachęceniu do podejmowania działań wśród:

- 10.000 osób korzystających z 13 sztuk utworzonych  terenów zielonych wokół szkół,

- 5.000 odbiorców postów związanych z projektem, umieszczonych na profilu na Facebooku,

- 50.000 odbiorców audycji radiowych.

Zakładany efekt ekologiczny zostanie osiągnięty  w terminie do 30 grudnia 2024 roku jako suma zasięgu działań bezpośrednich i pośrednich w ilości 65.758 osób łącznie.

 

Wartość projektu: 159 526,66 PLN.

Wartość dofinansowania: 143 573,99 PLN.

Zakończenie realizacji Projektu planuje się na grudzień 2024 r.

powrót do poprzedniej strony