AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-02-12

Dobry rok dla działań społecznych

aktualności Gmina Dzierżoniów

2019 to kolejny rok, w którym odniesiono wiele sukcesów w działaniach prospołecznych. Był to przede wszystkim wyjątkowy rok dla organizacji pozarządowych. Zrealizowały one 55 zadań publicznych o wartości ok. 235 tys. zł. Wśród nich były bardzo ciekawe projekty, m.in. "Plener rzeźbiarski we Wsi Okrągłego Zamku", "Prowadzenie Klubu Seniora 60+ w Mościsku", "Placyk przy skałkach wizytówką Kamiennego Szlaku" czy "Bal Wszystkich Świętych".

Jednak najważniejszy fakt to zrealizowanie przez gminne stowarzyszenia 9 projektów infrastrukturalnych, w efekcie których w przestrzeni publicznej pojawiły się nowe atrakcje turystyczne i rekreacyjne, m.in. Gnejsy we Włókach, "Park pod kasztanami" w Owieśnie czy pole do minigolfa w Uciechowie. Środki na ten cel w wysokości 193 300 zł pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a pozostawały w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie". Pozyskanie środków na te zadania przez organizacje pozarządowe i ich realizacja to wielka odwaga i odpowiedzialność za swoje miejscowości.

Również gmina Dzierżoniów realizowała ciekawe projekty dla mieszkańców. Gmina jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, co pozwala na korzystanie ze specjalnej puli środków. W 2019 r. zrealizowano dwa ciekawe projekty o łącznej wartości ponad 107 tys. zł:

  • "Kuźnia wiedzy i doświadczeń w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" to projekt skierowany do mieszkańców naszej gminy oraz partnerów projektu: gminy Kłodzko i Lubawka. W ramach tego zadania zostały zaprezentowane talenty i umiejętności mieszkańców w obszarze szeroko rozumianej kultury.
  • "Sprawny, aktywny, potrzebny - aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym" to z kolei projekt, którego uczestnikami były aktywne i utalentowane osoby w jesieni wieku z gminy Dzierżoniów (lider projektu) oraz z gmin partnerskich: Gogolin, Cekcyn, Gniewino.

Na uwagę zasługuje także ciekawe zadanie o wartości 16 623 zł pt. "Ciasteczkowy zawrót głowy" zrealizowane w ramach projektów grantowych LGD "Ślężanie" przez Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów. Wartością merytoryczną projektu było wykreowanie przez mieszkanki naszych miejscowości ciastka, które nawiązuje do tematyki poszczególnych wsi i może z czasem zostać lokalną pamiątką czy produktem charakterystycznym dla miejscowości. Szczególnie zapamiętanym przez uczestników elementem projektu było spotkanie warsztatowe z Katarzyną Bosacką.

W 2019 r. gmina Dzierżoniów pozyskała środki w kwocie 1 250 000 zł wzmacniające rozwój społeczności gminy z rządowych programów Senior + i Maluch +. Dzięki temu wyremontowano część pałacu w Piławie Dolnej, gdzie powstał Klub Senior +, a także poddano przebudowie budynek po gminnym gimnazjum, gdzie już 1 czerwca 2020 r. zostanie otwarty oczekiwany przez mieszkańców pierwszy w gminie żłobek. Dużym sukcesem jest pozyskanie środków unijnych na funkcjonowanie tego żłobka. Dzięki uzyskanej kwocie wsparcia w wysokości 1 333 705 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) w ramach programu "Żłobek równych szans", gmina będzie mogła zapewnić wyposażenie i utrzymanie placówki.

Warto wspomnieć także o dwóch inwestycjach infrastrukturalnych, które służyć będą rozwojowi aktywności lokalnej społeczności. Zrealizowano je z udziałem środków PROW 2014-2020. Po wielu latach starań powstała sala wiejska w Książnicy, która będzie pełnić także wiele innych funkcji, m.in. edukacji ekologicznej i leśnej oraz stanie się miejscem spotkań seniorów. Wartość tego zadania to 1 095 641 zł, a dofinansowanie PROW - 500 000 zł.

Drugie zadanie dofinansowane ze środków PROW, także kwotą 500 000 zł, to "Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Kiełczynie". W 2019 r. dokonano wymiany dachu, natomiast w 2020 r. parter budynku zostanie zagospodarowany i dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności.

Inne ważne zadanie wykonane w 2019 r. to poprawa standardu sali wiejskiej w Owieśnie, gdzie stare i niesprawne ogrzewanie wymieniono na nowoczesne. Zmodernizowano również kotłownię w budynku. Zadanie o wartości 115 500 zł zostało dofinansowane z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach "Odnowy Dolnośląskiej Wsi" kwotą 30 000 zł.

Warto też wspomnieć o służącym mieszkańcom budynku byłej szkoły w Uciechowie. W 2019 r. zakończono tam kompleksowe prace termomodernizacyjne, dofinansowane z RPO WD w wysokości 642 701 zł, przy całkowitej wartości zadania: 756 119 zł. Wykonano także szereg prac wewnątrz budynku.

To oczywiście tylko najważniejsze działania skierowane na rozwój lokalnych społeczności w 2019 r. W trakcie roku realizowanych jest bowiem mnóstwo mniejszych zadań, m.in. z Funduszu Sołeckiego.

Jeden z najbardziej atrakcyjnych elementów projektu Ciasteczkowy zawrót głowy. Spotkanie warsztatowe z Katarzyną Bosacką.Kolejny projekt ze środków KSOW. Podczas wyjazdu do Lubawki mieszkańcy uczestniczyli w wielu inspirujących warsztatach.Mieszkańcy gminy Dzierżoniów mogą już korzystać z usług Klubu Senior+ w Piławie Dolnej. 16 grudnia placówka została oficjalnie otwarta.Sala w Książnicy powstała po wielu latach starań.W ramach jednego z projektów ze środków KSOW, seniorzy z 4 województw prezentowali swoje pasje i talenty podczas konferencji w Gogolinie.We wrześniu mieszkańcy uroczyście otworzyli pole do minigolfa w Uciechowie.
powrót do poprzedniej strony