Strona główna

Stawki za ścieki w 2010 pozostaną bez zmian

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-09-01

Stawki za ścieki w 2010 pozostaną bez zmian

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 27 sierpnia 2009r. w sali wiejskiej w Piławie Dolnej, odbyła się XL/09 Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem głównym sesji były zagadnienia oświatowe.

Na jej początku przedstawiono raport z działalności placówek oświatowo - wychowawczych na terenie gminy Dzierżoniów w roku szkolnym 2008/2009 oraz informację o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie Statutu Gminy Dzierżoniów i przyjęcia nowego herbu oraz wzoru pieczęci Gminy Dzierżoniów. Herb stanowi atrybut wspólnoty samorządowej mieszkańców gminy i został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną. Herb przedstawia stojącą na wzgórzu Matkę Boską Kiełczyńską z dzieciątkiem w jednolitym błękitnym polu tarczy ponad dwoma kłosami zboża, rozchodzącymi się na boki.

Kolejna uchwała dotyczyła przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010. Podstawową przesłanką do przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych stawek taryf jest planowana od 01.01.2010r. zmiana organizacyjna w Gminie Dzierżoniów, polegająca na utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej pn. Zakład Gospodarki Komunalnej. Przedmiotem działalności tej jednostki jest m.in. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Dotychczas gospodarką ściekami na terenie objętym kanalizacją zbiorczą zajmuje się Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Mościsku, która funkcjonuje w strukturze organizacyjnej jako jeden z referatów Urzędu Gminy. Powołanie w/w jednostki pozwoli na precyzyjne określenie kosztów eksploatacji i utrzymania sieci. Na podstawie realnych kosztów zostanie przygotowana taryfa na rok 2011. Taryfa określona na rok 2009 (ustanowiona także na rok 2010) była o 28,3% wyższa w stosunku do opłaty w roku 2008. Był to stosunkowo duży jednorazowy wzrost, dlatego pozostawiono ją na poziomie roku 2009. Z uwagi na interes społeczny mieszkańców gminy stawka ta została ustalona w roku 2009 na 3,08 zł netto (3.30 zł brutto)

Nadano również nazwy ulicom: Ogrodowa w Jodłowniku i Leśna w brębie wsi Roztocznik.

Na koniec uchwalono przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kiełczyn, Książnica, Mościsko, Piława Dolna, Tuszyn, Uciechów, Włóki w celu uzyskania stanowiska mieszkańców tychże miejscowości w sprawie budowy farm wiatrowych na terenie Gminy Dzierżoniów. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 10 do 29 września 2009r.

powrót do poprzedniej strony