AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-08-10

Nabór na stanowisko

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIKA REFERATU OŚWIATY, SPORTU I TURYSTYKI

1.Zakres obowiązków:

 • kierowanie Referatem,
 • nadzór nad funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy
 • kreowanie wizerunku i promocja działań gminy

2.Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność kierowania zespołem
 • posiadanie prawa jazdy kat. B i samochodu prywatnego z możliwością wykorzystywania do celów służbowych,
 • dyspozycyjność.

3.Do naboru przystąpić może osoba, która posiada:

 • wykształcenie wyższe – wskazane pedagogiczne lub pokrewne,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowiskach związanych z prowadzeniem lub obsługą placówek oświatowych,
 • znajomość prawa oświatowego i Karty Nauczyciela,
 • znajomość zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • zdolności logistyczne i organizacyjne,

Oferty winny zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wymienionym stanowisku
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla celów rekrutacyjnych.

Oferty z dopiskiem ,, Nabór- Kierownik Referatu Oświaty” należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Szkolna 14 do dnia 28 sierpnia do godz. 15.30. O zakwalifikowaniu do dalszego etapu i terminie jej przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy Dzierżóniów
/-/ Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony