Strona główna

Co nowego we wnioskach o dofinansowanie, które złożyła Gmina Dzierżoniów?

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-07-30

Co nowego we wnioskach o dofinansowanie, które złożyła Gmina Dzierżoniów?

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ostatnich miesiącach gmina Dzierżoniów składała wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego i budowa e-Gminy Dzierżoniów, poprzez informatyzację nowej siedziby Urzędu oraz wprowadzenie systemu usług elektronicznych na terenie Gminy Dzierżoniów" przeszedł po pozytywnej ocenie formalnej do etapu oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 "Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.2 "Rozwój usług elektronicznych". Koszt przedsięwzięcia wynosi 268 695 zł a planowana kwota dofinansowania to 228 390,75 zł. Projekt dotyczy dostosowania zaplecza organizacyjnego i technicznego w nowej siedzibie Urzędu Gminy oraz w sołectwach, dzięki któremu Gmina Dzierżoniów będzie mogła rozszerzyć swoja działalność o świadczenie usług elektronicznych. Dostosowanie zaplecza organizacyjnego zostanie wdrożone poprzez powołanie e-sekretariatu, do którego będą wpływać wszelkie podania i wnioski złożone droga elektroniczna. Wnioski i podania, składane przez Internet, będą przekazywane do dalszego obiegu urzędowego w formie elektronicznej. W celu upowszechnienia dostępu do e-Urzędu, głównie dla osób, które nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zostaną otwarte biura z terminalami, przyspieszające procedurę wdrażania spraw. Biura będą mieścić się w 15 sołectwach, a ich obsługą zajmą się odpowiednio przeszkoleni przez pracowników Urzędu sołtysi. Zakupionych zostanie również 15 laptopów z e-podpisami dla radnych Gminy Dzierżoniów, co zwiększy wydajność ich pracy, poprzez umożliwienie archiwizowania sesji rady oraz kontakt elektroniczny z Urzędem.

Do oceny merytorycznej przeszedł także wniosek o dofinansowanie "Budowy wodociągu przesyłowego dla wsi Jodłownik" w ramach RPO WD, Priorytetu 4 "Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne" Działanie 4.2 "Infrastruktura wodno - ściekowa". Projekt jest aktualnie realizowany ze środków własnych gminy, Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska oraz Spółki Wodociągi i Kanalizacja. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości wody pitnej oraz stabilność jej dostawy w dłuższym okresie czasu, poprzez zmianę źródła jej pozyskania i uzdatniania dla mieszkańców wsi Jodłownik.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura"), Działanie 6.2 Turystyka aktywna gmina Dzierżoniów złożyła dwa wnioski o dofinansowanie. Pierwszy to "Budowa parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną w miejscowości Książnica", który został negatywnie oceniony pod względem niezgodności z typem projektów kwalifikujących się do wsparcia, w ramach ogłoszonego naboru. Gmina złożyła przysługujące jej odwołanie, argumentując, że zagospodarowanie terenu parku wiejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest budową infrastruktury obiektów rekreacyjnych i sportowych, przeznaczonych do uprawiania turystyki aktywnej w tym m.in. rowerowej i pieszej. W miejscu inwestycji wykonano już: boisko do koszykówki i tenisa, boisko do siatkówki, powiększenie i częściową niwelację istniejącego boiska do piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, część ogrodzenia wraz z piłkochwytami. Zakres przewidzianych robót obejmujący montaż wiaty drewnianej i grilla, sceny stałej z zadaszeniem, ogrodzenie terenu, chodniki o nawierzchni z kruszyw kamiennych, wjazd i parking z kostki betonowo-brukowej, zieleń – trawniki, krzewy i drzewa, stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci przyczynią się do wzrostu ilości zasobów turystyki aktywnej . Inwestycja przeznaczona jest także dla osób uprawiających turystykę aktywną. Przez Wzgórza Kiełczyńskie, pod którymi leży Książnica, przebiega żółty szlak pieszy ze Świdnicy na Ślężę oraz w niedalekiej odległości – w Kiełczynie jest międzynarodowa trasa rowerowa EUROVELO 9, Szlaku Bursztynowego łączącego Bałtyk z Morzem Śródziemnym. Gmina czeka na rozpatrzenie odwołania.

Drugi projekt czyli "Budowa kompleksu turystyki aktywnej w Jodłowniku" został zakwalifikowany do poprawek. Jednak jedną z poprawek miałoby być wyłączenie wszystkich wydatków związanych z modernizacją Domku Myśliwskiego. Ujęcie modernizacji Domku Myśliwskiego jako kosztu niekwalifikowanego, pociągałoby za sobą zwiększenie finansowego zaangażowania gminy w projekt oraz całkowite przekształcenie projektu poprzez ograniczenie go jedynie do drugiej części: Zagospodarowanie terenu pn. "Jodłownicka Polana" na plac rekreacyjny w zakresie małej architektury i boiska służącego do rekreacji w Jodłowniku, co gruntownie zmienia charakter projektu. Zgodnie z wnioskiem koszt projektu wynosił 680 595,87 zł z dofinansowaniem w wysokości 441.706,72 zł (koszt gminy – 238.889,15 zł). Natomiast po korekcie i przejęciu kosztów modernizacji Domku Myśliwskiego przez gminę, wysokość poniesionych kosztów wyniesie 434.460,27 zł. Koszt kwalifikowany projektu wyniósłby 246.135,60 zł z czego dofinansowanie mogłoby wynieść maksymalnie 159.742 zł , czyli 23,47% całkowitej wartości projektu. Z tego powodu odstąpiono od naniesienia niekorzystnych dla gminy poprawek i od dalszego starania się o dofinansowanie tego projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina zamierza poszukiwać innych środków na modernizację Domku Myśliwskiego w Jodłowniku i Jodłownickiej Polany.

powrót do poprzedniej strony