AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-07-07

Budowa kanalizacji zagrodowych - wniosek o dofinansowanie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dnia 30.06.2009 r. Gmina Dzierżoniów złożyła do Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie gminy Dzierżoniów".

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę 82 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych siecią kanalizacji zbiorczej, co przyczyni się do ograniczenia ilości odprowadzonych nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód i gruntu.

Wartość projektu stanowi kwotę 1.457.672 zł, z czego koszty kwalifikowane (podlegające dofinansowaniu) wynoszą 1.195.079 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowi 75% kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę 896.038 zł. Pozostałe koszty pokryje Gmina ze środków budżetowych oraz mieszkańcy, właściciele posesji, dla których oczyszczalnie zostaną wybudowane.

Wniosek został złożony w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jeżeli projekt uzyska dofinansowanie, to realizacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi w latach 2010-2011.

powrót do poprzedniej strony