AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-06-29

XXXIX Sesja Rady Gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 25 czerwca 2009 r. w Szkole Podstawowej w Tuszynie o godz. 10:00 odbyła się XXXIX/09 Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Gościem specjalnym był starosta Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek. Przedstawił on najważniejsze tematy, którymi zajmuje się Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego tj. służba zdrowia czy budowa i remonty dróg. Pomimo światowego kryzysu powiat nie zwalnia tempa i wciąż inwestuje, również dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.

Głównym tematem sesji był stan zaawansowania inwestycji realizowanych przez gminę w 2009 r. Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego Ewa Chyrczyk przedstawiła w sumie 28 inwestycji prowadzonych przez gminę. Projekty te dotyczą m.in.: przebudowy i remontów dróg, budowy wodociągu i uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, budowy i modernizacji terenów sportowo – rekreacyjnych, rozwój społeczeństwa informacyjnego, wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich oraz zakup i przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy.

Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”.

Kolejnym punktem sesji było uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego przyznania środków finansowych na dofinansowanie wypoczynku letniego „Zielonych Szkół” i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dzierżoniów.

Podjęto również uchwałę sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości, wynajmowania lokali użytkowych i gospodarczych oraz użyczania nieruchomości gminnych, na podstawie której wyraża się zgodę na przedłużenie umów na kolejne 3 lata dotychczasowym dzierżawcom i najemcom, przy czym łączny okres trwania umowy nie może być dłuższy niż 9 lat.

Na zakończenie obrad sesji wójt gminy Marek Chmielewski złożył specjalne podziękowania radnemu Marcinowi Kostusiowi, za pomoc i zaangażowanie przy organizacji imprezy „Piknik Rodzinny” we Włókach w czerwcu br.

powrót do poprzedniej strony