Strona główna

Lokalna Grupa Działania "Ślężanie" otrzyma dotację

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-06-16

Lokalna Grupa Działania "Ślężanie" otrzyma dotację

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia 9 czerwca 2009 podjął decyzję o wyborze lokalnych grup działania do dofinansowania.

O wybór wnioskowało 19 dolnośląskich stowarzyszeń, fundacji i grup działania. Między innymi dofinansowanie otrzyma Lokalna Grupa Działania "Ślężanie". W jej skład tym razem wchodzą oprócz gminy Dzierżoniów, Sobótka, Mietków i Marcinowice także gminy Łagiewniki, Jordanów Śląski i Niemcza.

Grupy działania (LGD) zostały powołane, by realizować lokalną strategię rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. LGD to podmioty (stowarzyszenia) w skład których wchodzą przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy, którzy wprowadzają w życie projekty korzystne z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, najczęściej na obszarze kilku gmin.

Najważniejszym zadaniem LGD, jest opracowanie lokalnej strategii rozwoju (LSR), na podstawie której wdrażane będą projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD wybiera projekty, które przyczynią się do realizacji wspólnie opracowanej strategii rozwoju.

LGD powstały w ramach podejścia Leader. Od roku 1991 kiedy pierwszy raz zastosowano podejście Leader w Europie, stało się ono sprawdzoną i znaną metodą pobudzania aktywności lokalnych społeczności oraz ich zaangażowanie w poszukiwanie i wykorzystanie drzemiącego w obszarach wiejskich potencjału.

Do 2013 roku gminy partnerstwa będą miały (po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim) do wykorzystania na wdrażanie LSR sumę 5.635.396 zł w ramach następujących działań:

  1. Różnicowanie kierunku działalności nierolniczej (630.000 zł na 21 operacji).
  2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorczość (1.120.000 zł na 14 operacji).
  3. Odnowa i rozwój wsi (2.800.000 zł na 28 operacji).
  4. Małe projekty (1.085.396 zł na 90 opreacji).

Ponadto LGD „Ślężanie” na swoje funkcjonowanie, szkolenia i aktywizację mieszkańców otrzyma 1.408 849 zł

powrót do poprzedniej strony