Strona główna

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-03-16

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych rozpoczął się 15 marca. Dokumenty należy składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Dzierżoniowie przy ul. Batalionów Chłopskich 19. Przyjmowanie wniosków potrwa do 15 maja 2007r.

Rolnikom, którzy starali się o dopłaty w latach poprzednich zostaną dostarczone pocztą wnioski częściowo wypełnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeśli rolnik stara się po raz pierwszy o dopłaty, pierwszą czynnością którą musi wykonać jest wpis do ewidencji producentów. Wniosek o wpis można pobrać w Biurze Powiatowym AriMR bądź na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. W razie jakichkolwiek trudności przy wypełnianiu wniosków można zgłosić się do Powiatowego Zespołu Doradców przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Za sporządzenie wniosku pracownicy Powiatowego Zespołu Doradców będą pobierać opłaty. Według cennika za wniosek do 10 działek ewidencyjnych opłata ta wyniesie 20 zł, do 20 działek 50 zł, od 21 do 50 działek 70 zł, powyżej 50 działek 130 zł, zmiana do wniosku 50 zł. Rolnicy mogą starać się o: - płatności zwierzęce, realizowane do powierzchni trwałych użytków zielonych;( PZ) - płatności do roślin uprawianych na cele energetyczne ( RE) Płatności zwierzęce (do bydła, owiec, kóz i koni) będą przysługiwać tym, którzy od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r. utrzymywali zwierzęta zgłoszone w tym czasie do systemu identyfikacji i rejestracji oraz jednocześnie posiadali trwałe łąki i pastwiska. W 2007 r. rolnicy muszą zadeklarować te użytki zielone do wniosku, by uzyskać płatności zwierzęce. Trwałe użytki zielone obejmują trawy uprawiane przez okres co najmniej 5 lat na tej samej działce, zgłoszone we wniosku w 2006 r. jako trwałe łąki i pastwiska. Producenci koni muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie o utrzymywaniu koni wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych. Formularz zaświadczenia został opracowany w ARiMR. Do płatności zwierzęcych uprawnieni będą też nowi rolnicy, którzy po raz pierwszy składają wnioski w 2007 r. i spełnią warunki programu (obsada zwierząt, na poziomie co najmniej 0,3 DJP na 1 hektar trwałych użytków zielonych, zgłoszonych do systemu i utrzymywanych w okresie od 15 września 2006r. do 14 marca 2007 r.). W przypadku nowych rolników płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na dany rok, spełniającej warunek obsady (0,3 JDP/hektar powierzchni trwałych użytków zielonych) oraz nie większej niż 50% powierzchni zadeklarowanych we wniosku gruntów rolnych, spełniających warunek dobrej kultury rolnej. Uprawy roślin motylkowych oraz mieszanek traw i motylkowych z przeznaczeniem na pasze będą uprawniać do płatności uzupełniających na takich samych zasadach, jak w latach poprzednich (płatności takie jak do zbóż). Płatności do roślin uprawianych na cele energetyczne przysługiwać będą rolnikom, którzy w składanym wniosku zaznaczą, że wnioskują o te płatności, wpiszą rodzaj rośliny uprawianej na cele energetyczne oraz podadzą powierzchnię ich uprawy. Do wniosku rolnicy muszą dołączyć umowę podpisaną z autoryzowaną firmą przetwórczą lub firmą skupującą surowce na cele energetyczne. Wysokość płatności wynosi maksimum 45 euro/hektar, ponad przysługujące płatności dla danej grupy upraw. Rolnicy uzyskują uprawnienia do płatności, jeżeli będą przetwarzać rośliny na paliwa i inne formy energii we własnym gospodarstwie. Powinni w tym celu zaznaczyć we wniosku o płatności stosowne okienko oraz podać powierzchnię uprawianych roślin na cele energetyczne. Do wniosku, składanego do ARiMR rolnik musi dołączyć deklarację, w której zobowiązuje się do przetworzenia zebranych surowców na energię. Kopie deklaracji powinien przesłać również do ARR, która będzie nadzorować przetwarzanie surowców rolniczych w produkty energetyczne u podmiotów przetwórczych.

powrót do poprzedniej strony