AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-03-30

XXXV Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 26 marca 2009r. w sali wiejskiej w Piławie Dolnej, o godz. 10:00 odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Jej tematem było „Rolnictwo i ochrona środowiska w gminie Dzierżoniów”.

Zastępca wójta Jolanta Zarzeka przedstawiła "Informację z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska za rok 2008". Następnie Marcin Urbaniak - Prezes Fundacji Eco-Lider, przybliżył zasady funkcjonowania oczyszczalni przydomowych. Halina Sławek-Maj - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców omówiła zadania prowadzonej przez siebie jednostki. Na koniec tej części sesji, Piotr Furtak - Prezes Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu ZGPD7 w roku 2008 i I kwartale 2009, omawiając między innymi stan zaawansowania prac nad budową Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie oraz zagadnienia związane z utylizacją azbestu.

Radni podjęli następnie uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu budowy kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzierżoniów”. Celem Programu jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich i poprawa warunków życia mieszkańców, poprzez podejmowanie działań na rzecz ograniczenia ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód i gruntu, na terenach gdzie brak jest zbiorowej kanalizacji sanitarnej lub jej budowa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Program będzie realizowany w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów” pod warunkiem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Program realizowany będzie na terenie nieruchomości położonych na terenie gminy Dzierżoniów w miejscowościach: Dobrocin, Jodłownik, Józefówek, Mościsko, Myśliszów, Nowizna, Ostroszowice, Owiesno, Piława Dolna, Roztocznik oraz w przysiółkach: Byszów, Dębowa Góra, Dobrocinek, Józefówek, Kietlice, Kołaczów, Marianówek, Wiatraczyn. W ramach realizacji Programu planuje się budowę ok. 200 szt. zagrodowych oczyszczalni ścieków jednak nie mniej niż 100 szt. W Programie mogą uczestniczyć właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych w w.w. miejscowościach, którzy złożą kompletny wniosek na udział w Programie w terminie od dnia 27 marca do dnia 17 kwietnia 2009 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Dokonano także zmiany do uchwały nr XXIV/220/08 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycji na lata 2008-2015. W związku z podejmowaniem licznych działań zmierzających przede wszystkim do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych ze środków unijnych zaistniała potrzeba aktualizacji wykazu zadań w Załączniku Nr 1 do WPI . Weryfikacji ulega również czas realizacji niektórych zadań, co wynika zarówno ze zmiany terminów przez instytucje zarządzające funduszami, jak i potrzebami społeczności lokalnych.

Na sesji wyrażono również zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy z gminą Bielawa w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego i w celu utworzenia jednolitego systemu komunikacji zbiorowej.

Podjęto również uchwałę w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Piławie Dolnej, ustalenia numeru i granic tego obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Ponadto ustalono zasady wydzierżawiania nieruchomości, wynajmowania lokali użytkowych i gospodarczych oraz użyczenia nieruchomości gminnych.

Rada wyraziła także zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim o współdziałanie przy pracach porządkowych i remontach w pasach dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Dzierżoniów. W ramach łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej Urząd Gminy w Dzierżoniowie zamierza wystąpić do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie z wnioskiem o organizację robót publicznych. W ramach robót publicznych planuje się zatrudnić pracowników w okresie od kwietnia do grudnia 2009 r. w.w. pracownicy będą wykonywać szereg prac społecznie użytecznych na terenie gminy Dzierżoniów. Jednym z zadań będzie prowadzenie prac porządkowych i remontowych w pasie dróg powiatowych leżących na terenie gminy Dzierżoniów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jej mieszkańców. W ramach porozumienia gmina skieruje pracowników, natomiast Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie będzie prowadził nadzór merytoryczny nad pracownikami oraz zabezpieczy materiały niezbędne do realizacji tego zadania.

Następnie przyjęto regulamin dotyczący przyznania środków finansowych na dofinansowanie wypoczynku letniego, "Zielonych Szkół" i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dzierżoniów w 2009 roku. Dofinansowanie wypoczynku letniego będzie udzielane dla dzieci w wieku od 6 do 17 lat, które są zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Dzierżoniów. Warunkiem dofinansowania w.w. wypoczynku letniego jest zawarcie umowy z podmiotem organizującym wypoczynek dla dzieci, polegającym na wpłaceniu przez ubiegającego się części odpłatności jednak nie mniej niż 100 zł. W pierwszej kolejności z dopłaty będą korzystać dzieci z rodzin o najniższych dochodach, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 675,10 zł. Dopłata do jednego dziecka na ww. wypoczynek letni wynosi maksymalnie do 100 zł. Ostateczny termin składania wniosków na dofinansowanie ww. wypoczynku letniego upływa 15 kwietnia 2009r. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 14.

powrót do poprzedniej strony