AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-03-04

Wykorzystanie funduszy unijnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

W sali wiejskiej w Uciechowie, 18 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dzierżoniów, ze względu na projekty wniosków dotyczące inwestycji, które realizowane będą na terenie Gminy w najbliższym czasie.

W związku z możliwością składania wniosków o dofinansowanie budowy sali integracji społecznej we Włókach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rada Gminy, po zatwierdzeniu "Planu Odnowy Miejscowości Włóki" przez Zebranie Wiejskie we Włókach, przyjęła wyżej wymieniony plan uchwałą.

Dokument ten jest zaktualizowaną wersją "Planu Odnowy Miejscowości Włóki", przyjętego przez zebranie wiejskie 23 października 2006 r. Zawiera on inwentaryzację istniejących zasobów we wsi, określa mocne i słabe strony tej miejscowości oraz kierunki rozwoju Włók w latach 2009 - 2015. Zakłada się w nim, że miejscowość powinna zachować swój wiejski charakter oraz dla swojego rozwoju wykorzystywać naturalne zasoby krajobrazowe.

Dokument ten daje szansę na realizację zadania "Budowa sali integracji społecznej we Włókach wraz z zagospodarowaniem terenu", jako zadania priorytetowego.

Opracowany dokument stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie budowy tego obiektu ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który został złożony 26 lutego br.

Zmieniony został także "Plan wydatków majątkowych na 2009 rok". Zmiany, które tam wprowadzono wynikały z możliwości aplikowania środków finansowych na niektóre projekty, które gmina chce realizować. Pierwszy etap selekcji przeszła karta projektu na budowę wodociągu przesyłowego we wsi Jodłownik. Teraz gmina będzie składać właściwy wniosek. Ponadto kwota na budowę kompleksu turystyki aktywnej z przebudową "Domku Myśliwskiego" w Jodłowniku została podwyższona do 100 tys. złotych. Z kolei 15.000 złotych zostanie przeznaczone na wykonanie studium budowy "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Książnicy", które niezbędne jest do złożenia kolejnego wniosku.

Druga, zwyczajna sesja odbyła się w dniu 26 lutego 2009r. w Ostroszowicach. Na początku omówiono stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dzierżoniów. Głos zabrali: Krzysztof Kot Komendant Gminny OSP, przedstawiciel Powiatowej Straży Pożarnej – st. kap. Marek Hajduk, przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji – zastępca komendanta Przemysław Marut, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Czesław Barwicki, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – Wiesława Bronowicka, omawiając zakres zadań w roku 2009.

Gościem sesji był także Pan Sławomir Waś, który podziękował przedstawicielom gminy za pomoc przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Następnie podjęto dwie uchwały dotyczące aneksów do Porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki". Przewidywany koszt tej inwestycji szacuje się na kwotę 50 milionów zł.

W efekcie jej realizacji przebudowana będzie droga na długości ok. 16,2 km oraz wybudowane zostaną obwodnice wokół Sieniawki, Uciechowa i Kołaczowa.

Przewidywany termin realizacji inwestycji określony jest na lata: 2007 – 2009 przygotowanie procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej i złożeniem wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 2009 – 2012 budowa i rozliczenie inwestycji. Zakłada się, że wkład w wysokości 50 % czyli 25 milionów zł. będzie pochodził ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Pozostały udział w wysokości 50 % czyli drugie 25 milionów zł. to udział Województwa Dolnośląskiego i jednostek samorządu powiatu dzierżoniowskiego (z tego 20 milionów zł. to wkład Województwa Dolnośląskiego, a 5 milionów zł. to udział Powiatu oraz gmin). Całkowity wkład gminy Dzierżoniów stanowić będzie 0,867 % procentowego udziału w kosztach zadania - to jest 433.500,-zł.

Przystąpiono także do regionalnego programu "Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim". Ideą tego programu jest pobudzenie i wspieranie oddolnej inicjatywy mieszkańców poszczególnych sołectw.

powrót do poprzedniej strony