AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-02-03

„Odrolnianie” gruntu

aktualności Gmina Dzierżoniów

Jeżeli jesteś właścicielem gruntu, chcesz wybudować na nim dom lub inny obiekt kubaturowy to jest możliwe, lecz jest to dość skomplikowana procedura. Pierwsze co należy ustalić to status działki, tzn. czy jest to działka rolna czy ma charakter budowlany. Jeżeli jest działką rolną to nie można niestety na niej nic wybudować, jeżeli wcześniej nie zostanie „odrolniona”.

Jak ustalić status działki, otóż należy odwiedzić właściwy miejscowo urząd gminy i sprawdzić czy działka znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Następnie należy ustalić jej przeznaczenie w planie. W przypadku gdy nasza działka przeznaczona jest w planie pod zabudowę mieszkaniową to oznacza to, że gmina w planie zmieniła już jej status i nie musimy się już troszczyć o jej odrolnienie.

Sytuacja staje się o wiele bardziej skomplikowana gdy działka nie znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji przed staraniami o uzyskanie pozwolenia na budowę, należy otrzymać tzw. decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja ta jest instrumentem planowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zatem regulować wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki. Inaczej niż przy pozwoleniu na budowę, do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości. Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności. Każdy może zatem wystąpić o ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu.

Niektóre tereny zostały już odrolnione w starych planach. Utraciły one ważność 1 stycznia 2004 r. i chociaż nie obowiązują od kilku lat, zgody na zmianę statusu gruntu są wciąż ważne. Wiedzę w tej materii posiadają urzędy miast i gmin i tam należy rozpocząć wszelkie działania.

19 grudnia 2008 roku po rozpatrzeniu weta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono ponownie ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia art. 5b, który wprowadza zapis, że przedmiotowej ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Zgodnie z intencją projektodawcy zawartą w uzasadnieniu projektu ustawy, proponowane zmiany mają na celu zdjęcie z gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast ochrony przewidzianej dla gruntów rolnych i uwolnienie tych gruntów dla celów inwestycyjnych. Reasumując, niniejszy artykuł dotyczy wyłącznie terenów miast a nie gmin wiejskich. Według projektodawcy w wyniku proponowanych zmian uwolnione zostaną tereny pod inwestycje w szczególności pod budownictwo mieszkaniowe, przyczyniając się tym samym do zdynamizowania jego rozwoju. Ponadto przy założeniu wzrostu cen gruntów przeznaczanych na cele nierolnicze - najczęściej pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe oraz zwiększenia sprzedaży takich gruntów, proponowana liberalizacja przepisów może wpłynąć na wzrost dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, a także wzrost dochodów gmin z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłat adiacenckich i renty planistycznej.

powrót do poprzedniej strony