AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-11-28

XXIX Sesja Rady Gminy - w Owieśnie o taryfie za wodę

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 27 listopada 2008r. w sali wiejskiej w Owieśnie, odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Tuż przed sesją radni spotkali się w Ostroszowicach, żeby zapoznać się na miejscu z przykładem realizacji inwestycji w roku 2008, jaką jest między innymi przebudowa drogi osiedlowej na Oś. Nowym w Ostroszowicach oraz wykonanie tam oświetlenia ulicznego. Ponadto radni zapoznali się z przebiegiem prac nad odbudową mostu drogowego w Ostroszowicach.

Po powrocie, na początku sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2009 rok w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów.

Następnie zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierżoniów rok 2009. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wraz z taryfami, uzasadnieniem wniosku sprawozdaniem finansowym za 2007r. oraz pismem dotyczącym wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla Gminy Dzierżoniów. Ceny i stawki opłat określone przez Spółkę w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie działania spółki. W uzasadnieniu wniosku uwzględniono zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczeń, standardów jakościowych usług, wpływu ustalonych taryf na ich poprawę, spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzaniu nowych metod alokacji kosztów oraz zmian warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf. Przy ustalaniu taryfy przyjęto zasadę zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody z uwzględnieniem ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizacji kosztów. Cena netto za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych wyniesie 2,77 zł za m3.

Ponadto uchwalono także zbycie nieruchomości w Jodłowniku, Włókach i Owieśnie, stanowiących własność Gminy Dzierżoniów oraz likwidację drogi nie zaliczonej do żadnej kategorii dróg publicznych w Mościsku.

powrót do poprzedniej strony