AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-09-29

Sesja w Mościsku - Budżet i taryfy za ścieki

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 25 września 2008r. w sali wiejskiej przy Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku, odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Głównym tematem było sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze roku 2008r. Na dzień 30 czerwca 2008r. dochody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 9.459.028,67 zł, co stanowi 48,78% dochodów planowanych. Najważniejsze dochody gminy kształtowały się w następujący sposób - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wraz z zaległościami wyniosły 627.585,67 zł, tj. 48,28% planowanej w roku 2008 kwoty. Planowany roczny dochód z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wraz z zaległościami to kwota 850.000 zł. Plan zrealizowano w wysokości 434.238,03 zł, tj. 51,09%.

Z podatku rolnego od osób fizycznych gminną kasę zasiliło 658.814,85 zł, co stanowi 54,90% planowanych dochodów.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2008 rok wyniósł 21.519.688 zł. W I półroczu 2008r. wydano 8.304.793,28 zł., co stanowi 38,59 % realizacji planu . Najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco - na wydatki bieżące z zaplanowanych 17.960.104 zł, wydano 8.130.634,46 zł, co stanowi 45,27 % realizacji planu rocznego.

Plan wydatków majątkowych zakładał 3.559.584 zł, wykonanie zaś wyniosło 174.158,82 zł, co stanowi 4,89% realizacji planu. W pierwszym półroczu 2008r. wykonanie wydatków bieżących nie przekroczyło 50% wykonania planu. Świadczy to o racjonalnym podejściu do ich wykorzystywania. Wydatki majątkowe stanowią bardzo małą część wykonania budżetu w I półroczu 2008r., ponieważ prowadzone były procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców, natomiast realizacja rzeczowa i finansowa zadań przypada na II półrocze 2008r. Również środki finansowe pozyskane na dofinansowanie do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez gminę, na które podpisano stosowne umowy i porozumienia, zwiększą dochody gminy w III i IV kwartale 2008r.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie „Planu Urządzeniowo - Rolnego Gminy Dzierżoniów”. Dotyczyła ona rozszerzenia ilości dróg do przebudowy w Jodłowniku i Piławie Dolnej, w związku z możliwością pozyskania dotacji z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych.

Uchwalono także „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2009 – 2013”, który określa ramowe zasady ustalania stawki bazowej czynszu od roku 2009. Opisane są w tej uchwale warunki stosowania obniżek czynszu w zależności od dochodu na jednego członka rodziny i standardu lokalu.

Następną uchwałą przygotowano do sprzedaży nieruchomości, stanowiące własność gminy, w Jodłowniku i Książnicy.

Kolejną ważną uchwałą było zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2009. Dotychczasowa stawka opłat jest jedną z najniższych i wynosi 2,57 zł brutto za 1 m3. Gwałtowny wzrost cen, stawek i opłat w ostatnim okresie powoduje wzrost wydatków na prowadzenie działalności oczyszczalni. Stan techniczny instalacji wymaga ciągłej kontroli i usuwania częstych awarii sieci przez skromną załogę oczyszczalni przez 24 godziny na dobę. Wielkość ładunku zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych w większości z gospodarstw rolnych jest nieporównywalnie większa niż proporcjonalnie z sieci kanalizacji miejskiej terenu zurbanizowanego, a co się z tym wiąże proces oczyszczania wymaga zdecydowanie większego nakładu energii elektrycznej do napowietrzania oraz znacznie przedłuża czas oczyszczania. Również zwiększa się ilość odpadów po oczyszczaniu, co skutkuje zwiększoną częstotliwością wykonywania kosztownych czyszczeń instalacji eksploatacyjnych oraz wywozu osadu na składowisko odpadów. Pokrycie niezbędnych przychodów oczyszczalni ścieków wymagałoby wprowadzenia stawki za odbiór 1 m3 ścieków w wysokości 7,81 zł. Jednak z uwagi na interes społeczny mieszkańców gminy stawka ta została ustalona na 3,08 zł.

Uchwalono także zaciągnięcie zobowiązania finansowego na lata 2010 – 2012 do kwoty 3.000.000 zł na kontynuację modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego. W ramach projektu realizowane będą zadania z udziałem Gminy Dzierżoniów, między innymi takie jak: budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Piława Górna oraz Dzierżoniów – Włóki.

Ostatnia uchwała dotyczyła przeprowadzenia konsultacji w formie zebrania wiejskiego z mieszkańcami miejscowości Piława Dolna i Nowizna w sprawie zaopiniowania planowanej „Budowy obwodnicy Dzierżoniowa wraz z opracowaniem koncepcji dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Ząbkowice Śląskie – Jawor”. Obecnie trwają prace przedprojektowe związane z obwodnicą Dzierżoniowa. Na spotkaniach przedstawione zostaną propozycje przebiegu tej inwestycji. W Nowiźnie spotkanie odbędzie się w czwartek 9 października o godz. 18.00 w sali wiejskiej ul. Długa 12 a w Piławie Dolnej o godz. 18. w piątek 10 października w sali wiejskiej ul. Główna 28.

powrót do poprzedniej strony