AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-10-12

Konsultacje projektów uchwał antysmogowych dla województwa dolnośląskiego zostały przedłużone

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przedłużenia terminu składnia uwag i wniosków do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W terminie do 31 października 2017 r. można zgłaszać uwagi i wnioski do umieszczonych poniżej projektów uchwał. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50-527 Wrocław,
  • ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50-527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl

Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Wśród najważniejszych założeń uchwał antysmogowych jest wprowadzenie zakazu używania paliw, których stosowanie powoduje emisję trujących substancji do atmosfery, czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz wilgotnego drewna z dniem wejścia w życie uchwały.

Uchwała antysmogowa przewiduje, że od 1 lipca 2018 r. nie będzie można w województwie dolnośląskim instalować urządzeń grzewczych tj.: kotłów, pieców, kominków na węgiel lub drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Powinny też być co najmniej klasy 5. Maksymalna emisja pyłu z kotła przy jego pracy pełną mocą nie może być więc wyższa niż 40 mg/m3.

Stare kotły i piece na węgiel i drewno niespełniające żadnych parametrów muszą zostać wymienione do końca 2023 r. Natomiast dla pieców klasy 3 i 4 przewidziano dziesięcioletni okres przejściowy, tj. do końca 2027 r.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłaszania uwag
  2. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017r.
  3. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
  4. Projekt uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego (dotyczy Gminy Dzierżoniów)
  5. Projekt uchwały antysmogowej dla Wrocławia
  6. Projekt uchwały antysmogowej dla uzdrowisk

powrót do poprzedniej strony