Strona główna

Podsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-04-10

Podsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dzierżoniów zakończono cykl zebrań sprawozdawczych za 2016 rok. Zgodnie ze statutem, każda jednostka OSP zobowiązana jest zwołać raz w roku walne zebranie sprawozdawcze. Podczas zebrań strażacy dokonują podsumowania i oceny wyników swojej pracy.

Takie zebrania odbyły się: 11 lutego w OSP Piława Dolna, 25 lutego w OSP Mościsko, 4 marca w OSP Roztocznik, 11 marca w OSP Tuszyn oraz 18 marca w OSP Ostroszowice. W spotkaniach uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie, Przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dzierżoniowie, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Krzysztof Kot, radni gminni, sołtysi oraz mieszkańcy poszczególnych miejscowości.

Na zebraniach członkowie OSP przedstawiali sprawozdania z działalności jednostek oraz osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności lokalnej. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 1. Udział jednostek OSP z terenu gminy w 110 działaniach ratowniczo-gaśniczych.
 2. Wykonanie szeregu prac porządkowych, remontowych i budowlanych przy remizach w tym:
  • modernizacja remizy strażackiej w Ostroszowicach,
  • przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP Tuszyn,
  • prace zabezpieczające pokrycia wieży, montaż bramy przesuwnej zabezpieczającej wjazd na teren remizy w Piławie Dolnej.
  Godny odnotowania pozostaje również fakt radykalnej poprawy warunków socjalnych druhów z OSP Mościsko dzięki oddaniu w ubiegłym roku do użytku nowego obiektu remizy.
 3. Doposażenie w sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie jednostek. W ramach pozyskanych środków zakupiono między innymi:
  • defibrylator AED - OSP Ostroszowice
  • drabinę pożarniczą dwuprzęsłową - OSP Tuszyn
  • przecinarkę do betonu i stali - OSP Roztocznik
  • 2 mierniki wielogazowe - OSP Roztocznik, OSP Ostroszowice
  • 3 aparaty powietrzne - 2 - OSP Ostroszowice, 1 - OSP Tuszyn
  • 2 skafandry suche do pracy w wodzie - OSP Mościsko,
  • 4 ubrania specjalne - OSP Mościsko, Tuszyn, Ostroszowice
  • 9 par butów specjalnych - OSP Mościsko, OSP Tuszyn, OSP Ostroszowice
  • czujnik bezruchu - OSP Roztocznik
 4. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji strażaków OSP w zakresie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. W ramach niniejszych szkoleń:
  • 8 druhów ukończyło szkolenia Kierujących Działaniem Ratowniczym OSP,
  • 7 druhów ukończyło szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.

Druhowie podczas zebrań poruszyli również kilka kwestii, które bezpośrednio rzutują na obniżenie ich mobilności. Jako najważniejszy czynnik uznano znaczny stopień wyeksploatowania oraz zły stan techniczny części pojazdów, a także niski standard warunków socjalnych (dot. remizy OSP Piława Dolna). Tym tematom podczas zebrań poświęcono wiele uwagi, próbując opracować pewne systemowe rozwiązania tego niezwykle istotnego problemu.

Bardzo ważnym krokiem w kierunku poprawy bazy samochodowej, jaką obecnie dysponują druhowie OSP, było podjęcie przez Radę Gminy Dzierżoniów w 2016 r. uchwały o przystąpieniu do programu obejmującego zakup samochodów pożarniczych dla kilku gmin, między innymi średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Ostroszowice. W wyniku doposażenia niniejszej jednostki w fabrycznie nowy średni samochód możliwe będzie nie tylko wzmocnienie w roku 2017 potencjału ratowniczego, ale także dokonanie pewnych przesunięć sprzętowych pomiędzy jednostkami OSP na terenie gminy Dzierżoniów.

Należy stwierdzić, że wiele z przedstawionych powyżej inicjatyw i dokonań zrealizowano przy wydatnej pomocy Rady Gminy Dzierżoniów i bezpośredniej współpracy z Urzędem Gminy Dzierżoniów. Wsparcie w realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej jednostki otrzymały również ze strony Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie, Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, MSWiA, Komendy Głównej PSP, Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dzierżoniowie oraz Rad Sołeckich.

Warto jednak podkreślić, że osiągnięcia jednostek OSP to przede wszystkim pełne zaangażowanie społeczne samych członków oraz pomoc wielu sympatyków OSP. Na każdym spotkaniu podkreślano jak ważne dla wszystkich mieszkańców gminy są działania i zaangażowanie ochotników, jak znamienna i odpowiedzialna jest ich praca, jak wiele szacunku i uznania mamy dla członków OSP, którzy niejednokrotnie narażają swoje zdrowie i życie ratując innych.

Wszystkim Strażakom Ochotnikom serdecznie dziękujemy za ich dotychczasową działalność, profesjonalizm, życzliwość, zrozumienie i zaangażowanie w służbie pomocy innym oraz życzymy realizacji celów i zadań w roku 2017, przy wsparciu władz samorządowych, innych organizacji oraz mieszkańców gminy.

Komendant Gminny ZOSP RP
Krzysztof Kot

Podsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie DzierżoniówPodsumowanie zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony