Strona główna

Nabór wniosków o dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-03-17

Nabór wniosków o dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że w terminie od dnia 20.03.2017r. do dnia 13.10.2017r. można składać wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w załączniku do uchwały nr XXII/158/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31.03.2016 r.

O dofinansowanie mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Dzierżoniów, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, obsługującej poszczególną liczbę osób, lecz nie więcej niż:

 • do 6 osób 5000 zł,
 • od 7 do 8 osób 5 500 zł,
 • od 9 do 12 osób 8 500 zł,
 • od 13 do 16 osób 9 000 zł,
 • od 17 do 25 osób 10 500 zł,
 • od 26 do 32 osób 11 800 zł,
 • od 33 do 40 osób 12 900 zł,
 • od 41 do 50 osób 14 000 zł.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadami przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające oznaczenie CE oraz certyfikat/deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3, wydaną przez producenta potwierdzająca osiągnięte parametry oczyszczalnych ścieków i zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa (Uwaga! Oczyszczone ścieki bytowe nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, które zależą od lokalizacji oczyszczalni, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r, poz. 1800)).

Dofinansowanie przyznawane będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpana środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2017.

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w wyżej wskazanym terminie w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

Druk wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwała nr XXII/158/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy;
 • Załącznik do uchwały - zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy;
 • Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

powrót do poprzedniej strony