Strona główna

Radni rozmawiali o zmianach w sieci szkół

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-01-27

Radni rozmawiali o zmianach w sieci szkół

aktualności Gmina Dzierżoniów

Reforma oświaty i propozycje nowej sieci szkół na terenie gminy były głównymi tematami XXXI Sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 26 stycznia w sali narad Urzędu Gminy.

Radni już po raz kolejny pochylili się nad propozycjami zmian wynikającymi z wprowadzonej przez rząd reformy systemu edukacji.

Trudność w podjęciu decyzji wynika z faktu, że w obecnej sieci szkół nasza gmina jest organem prowadzącym gimnazjum z siedzibą w mieście Dzierżoniów, dla którego obwodem szkolnym jest teren całej gminy Dzierżoniów.

Ze względu na liczne wątpliwości i chęć wypracowania jak najlepszych rozwiązań, na piątek 27 stycznia zaplanowano rozmowy z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty. Ostateczna decyzja w sprawie nowej sieci szkół na terenie naszej gminy zostanie podjęta w najbliższym czasie, o czym będziemy informowali na bieżąco.

Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Dzierżoniów na 2017 r.:

 • Komisji ds. Budżetu i Finansów,
 • Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu,
 • Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Komisji ds. Ładu i Porządku,
 • Komisji Rewizyjnej.

Rada przyjęła również uchwały w sprawie:

 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
 • wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania,
 • zmiany uchwały Nr V/40/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek drogowych o numerach geodezyjnych 436, 883, 325, 337, 342, 484, 229 obręb Ostroszowice stanowiących drogi wewnętrzne (o łącznej długości ok 3.616 km) i ustanowienie ich jako jedną drogę publiczną,
 • zmiany uchwały Nr XIII/80/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów,
 • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bielawa i Gminą Dzierżoniów dotyczącą świadczenia pomocy mieszkańcom Gminy Dzierżoniów przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie.

Sesję tradycyjnie zakończyły informacje wójta o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Radni rozmawiali o zmianach w sieci szkółRadni rozmawiali o zmianach w sieci szkółRadni rozmawiali o zmianach w sieci szkół
powrót do poprzedniej strony