Strona główna

Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-01-04

Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmianie uległy niektóre przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów.

Od 1 stycznia 2017 r. bez zezwolenia można usunąć krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2, a także drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Największą zmianą jest zniesienie ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów dla właścicieli nieruchomości prywatnych. Nowela zakłada, że bez zezwolenia można wyciąć drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto ustawa wprowadza również wyłączenie z uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zezwolenie nadal jest wymagane m.in. dla:

  • rolników (z wyjątkiem usuwania drzew lub krzewów niezwiązanych z prowadzoną działalnością w branży rolniczej),
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • podmiotów gospodarczych i osób prawnych,

a także w przypadku:

  • nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
  • drzew - pomników przyrody, w tym zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
  • drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż rolnicze,
  • drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, ale usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zmianie uległ również sposób ustalania opłat za usunięcie drzew i krzewów. Według nowych przepisów, opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu drzewa na wysokości 130 cm przez stawkę opłaty. Natomiast opłatę za usunięcie krzewu - mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami przez stawkę opłaty.

Maksymalna wysokość stawki opłaty za usunięcie drzewa nie może przekroczyć 500 zł/1cm obwodu na wysokości 130 cm, a za usunięcie krzewu: 200zł/1m2.

Nowe brzmienie uzyskał również art. 88 ust. 1 ustawy, stanowiący o wysokości kary administracyjnej za nielegalną wycinkę drzew lub krzewów. Od 1 stycznia 2017 roku administracyjną karę pieniężną ustalać się będzie w wysokości dwukrotności opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. W przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości opłaty, która byłaby naliczona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

powrót do poprzedniej strony