AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-11-15

Oferta złożona w trybie art. 19a

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dnia 15 listopada 2016 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "SPARTA" Ostroszowice w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Program "KLUB" 2016 (II nabór)".

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce "Pożytek publiczny" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2016" oraz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Zgodnie z art. 19a ww. ustawy każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzierżoniów w Biurze Obsługi Klienta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: k.kossowska@ug.dzierzoniow.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1 58-200 Dzierżoniów, do dnia 22 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

powrót do poprzedniej strony