Strona główna

Zamiar likwidacji szkoły w Uciechowie i pieniądze na drogi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-02-29

Zamiar likwidacji szkoły w Uciechowie i pieniądze na drogi

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 28 lutego 2008r. w Sali Wiejskiej w Roztoczniku, odbyła się XX - ta Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Na początku omówiono stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dzierżoniów. Sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych omówił przedstawiciel Powiatowej Straży Pożarnej - st. kap. Marek Hajduk oraz Krzysztof Kot, komendant gminny OSP. Z ramienia Powiatowej Komendy Policji głos zabrał Tomasz Morawiec. Na sesji informację przedstawił także Powiatowy Lekarz Weterynarii - Czesław Barwicki.

Pierwsza uchwała jaką radni podjęli dotyczyła zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Uciechowie z końcem roku szkolnego 2007/2008. Uchwała ta zawiadamia mieszkańców rodziców oraz kuratora oświaty o zamiarze likwidacji szkoły, na 6 miesięcy przed dokonaniem tego. Celem likwidacji jest konieczność dostosowania sieci szkół w gminie do realnych potrzeb, wynikających ze zmian demograficznych (zmniejszająca się ilość dzieci). Dzieci ze szkoły Uciechowie będą mogły uczęszczać do szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie z bardzo dobrą bazą lokalową i dydaktyczną. Pozwoli to zracjonalizować wydatki na oświatę oraz uniknąć nauczania w klasach łączonych. Obecnie w Uciechowie uczy się 54 dzieci a do roku 2013 ich ilość może spaść do 38 (w wariancie optymistycznym).

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia biletów na linii Dzierżoniów - Piława Dolna (jednorazowy 3.10 zł) oraz Dzierżoniów - Byszów przez Dobrocin, Roztocznik (jednorazowy 3.60 zł). Uchwała ta określa także osoby uprawnione do korzystania z przejazdów ulgowych na tych liniach oraz wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego

Radni uchwalili także zaciągnięcie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości 2.000.000 zł na okres 8 lat.

Gminy Dzierżoniów przystąpiła jako członek wspierający do Stowarzyszenia "Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat" w Dzierżoniowie . Składka będzie wynosić 10 groszy za jednego mieszkańca czyli 954, 20 groszy za rok 2008. Dzięki temu zmniejszone zostaną zagrożenia i przestępczość na terenie gminy.

Spośród radnych powołano także zespół ds. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w składzie: Józef Świtalski, Grażyna Ziernik, Edyta Mulka - Gonera i Jolanta Pindera.

Radni uchwalili również nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonych w Piławie Dolnej (ul. Stawowa) i Ostroszowicach (osiedle Nowe). Za przejęcie tych dróg, gmina otrzyma dofinansowanie kosztów ich modernizacji od Agencji w wysokości 296.000 zł dla Ostroszowic. i 298.000 zł dla Piławy Dolnej

Na koniec sesji obniżono bonifikatę od ceny sprzedaży nieruchomości zabytkowej w Dzierżoniowie ul. Rynek 55 z wysokości 50% do 10 %.

powrót do poprzedniej strony