Strona główna

Informacja o udziale w projekcie dot. budowy mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-09-15

Informacja o udziale w projekcie dot. budowy mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów informuje mieszkańców, że w dniu 12 września 2016 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej w Mościsku odbyło się spotkanie w sprawie pozyskiwania dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstwa domowego tzw. mikroinstalacje prosumenckie.

Planowany do wdrożenia projekt ma być współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Działania 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. Typy projektów : 3.1.C Projekty grantowe dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

Jednocześnie informujemy, że zasady pozyskiwania środków finansowych, realizacji i rozliczania projektu w sposób znaczący odbiegają od procedur, jakie wymagane były w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego Gmina Dzierżoniów zrealizowała projekt pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Dzierżoniów" w roku 2015.

Ogólne warunki udziału w programie:

 1. Niniejsze warunki dotyczą udziału mieszkańców gminy Dzierżoniów w Regionalnym Programie Energetyki Prosumenckiej, zwanym w dalszej części Programem. Celem Programu jest wsparcie mieszkańców gminy, planujących montaż domowych instalacji energetyki odnawialnej na cele gospodarstwa domowego poprzez stworzenie możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł publicznych na zakup i instalację tego typu urządzeń.
 2. Gmina pełni rolę partnera wspierającego Program, uczestniczącego w procesie pozyskania środków na jego realizację we współpracy z innymi gminami oraz partnerami zewnętrznymi.
 3. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do władania nieruchomością zlokalizowaną na terenie Gminy Dzierżoniów.
 4. Rodzaj mikroinstalacji prosumenckich, które będą przedmiotem Programu: panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego - mikroinstalacje prosumenckie.
 5. Osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny złożyć następujące dokumenty:
  • wstępną deklarację zainteresowania udziałem w projekcie (w załączeniu)
  • ankietę zapotrzebowania (w załączeniu)
 6. Złożenie deklaracji jest jedynie wyrazem zainteresowania Mieszkańca udziałem w Programie, ma charakter czysto informacyjny i nie stanowi formy zaciągnięcia przez zgłaszającego ani Gminę jakichkolwiek zobowiązań.
  Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Urzędu Gminy, ul. Piastowska 1, pokój 219 do dnia 21.09.2016r. do godz. 15:30.
 7. Ankieta zapotrzebowania zawiera informacje o wielkości zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię oraz o jej sposobie wykorzystania. Wypełnioną i podpisaną Ankietę należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy, ul. Piastowska 1, pokój 219 do dnia 30.09.2016r. do godz. 15:00.
 8. Ilość gospodarstw domowych mogących przystąpić do Programu: ok. 30-50. Limit wyznaczony jest przez max. kwotę dotacji jaką Gmina może pozyskać na realizację Projektu.
 9. Finansowanie
  • udział mieszkańców na etapie przygotowania Programu i pozyskania środków jest bezpłatny
  • udział mieszkańców na etapie realizacji Programu (w przypadku uzyskania dotacji, o której mowa w pkt 2) wynosi około 30% wartości netto zakupu i montażu instalacji + VAT
  • mieszkaniec ponosi wszystkie niezbędne koszty w okresie trwałości projektu tj. 5 lat od daty ostatecznego rozliczenia dotacji (np. koszt ubezpieczenia, serwisowania, napraw itp.)
 10. O dotację/grant na zakup instalacji mieszkaniec będzie mógł wystąpić dopiero po uzyskaniu dotacji w konkursie RPO WD Działanie 3.1.C na realizację Programu.
 11. Podstawą do zakwalifikowania do Programu będzie spełnienie kryteriów technicznych budynku zgłoszonego przez mieszkańca, co zostanie wstępnie zweryfikowane w trakcie wizji techniczno-energetycznych oraz w trakcie specjalistycznych audytów techniczno-energetycznych do celów projektowych, które będą prowadzone już w trakcie realizacji Programu (o ile zostanie wprowadzony taki wymóg formalny). Koszt oceny technicznej budynku i audytu energetycznego ponosi mieszkaniec.
 12. Planowany termin publikacji ogłoszenia o Konkursie: 30 wrzesień 2016 r.
 13. Planowany termin realizacji Programu: II-III kwartał 2017 r.
Dokumenty do pobrania:

powrót do poprzedniej strony