Strona główna

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-08-10

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi Gmina Dzierżoniów realizuje wspólnie z Gminą Niemczą i Dzierżoniowem w ramach Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7", który pełni nadzór nad systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie tych gmin.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 sierpnia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" regulujące system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin wchodzących w skład Związku oraz uchwała nr XXV/179/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów.

Zgodnie z nowymi przepisami zmianie uległ sposób segregacji opakowań wielomateriałowych tj. kartony po mleku, sokach i napojach powinny trafiać do żółtych pojemników na plastik. Informacje dotyczące sposobu segregacji zostaną umieszczone niebawem na pojemnikach.

Druga ważna zmiana dotyczy wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 sierpnia 2016 r. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, należy składać deklarację na nowym formularzu.

Sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego (niezmienny dla danego właściciela i nieruchomości), za okres dwóch miesięcy, do 20 dnia drugiego miesiąca (do: 20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 października, 20 grudnia).

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" telefonicznie pod numerem tel. 74 831 50 02, elektronicznie e-mail: biuro@zgpd7.pl, pisemnie lub osobiście w Biurze Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7", ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów.

powrót do poprzedniej strony