Strona główna

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-05-25

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ocena realizacji budżetu gminy Dzierżoniów za rok 2015 była najważniejszym tematem XXIV Sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w środę 25 maja w Sali Narad Urzędu Gminy.

Po rozpoczęciu i przyjęciu porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, który przedstawił Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu gminy w 2015 r.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że wykonanie głównych zadań budżetowych w roku poprzednim wynikało z konsekwentnie realizowanej ścieżki rozwoju naszej gminy. Duży wpływ na dobry stan budżetu, oprócz zaangażowania pracowników, miał również udział mieszkańców w procesie odnowy i rozwoju wsi m.in. poprzez wykorzystanie funduszu sołeckiego oraz środków zewnętrznych.

W kolejnym punkcie radni wysłuchali:

  • opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespołu w Wałbrzychu z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierżoniów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015 rok,
  • opinii Komisji Rady Gminy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.,
  • opinii Komisji Rady Gminy o sprawozdaniu finansowym gminy za 2015 r.,
  • opinii Komisji Rewizyjnej - Uchwała nr I/2016 z dnia 4 maja 2016 r. o wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dzierżoniów za rok 2015,
  • a także opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespołu w Wałbrzychu do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierżoniów.
Wszystkie te opinie były pozytywne.

Następnie radni przystąpili do głosowania, w którym jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy Dzierżoniów za rok 2015 oraz udzielenia Wójtowi Gminy Dzierżoniów Markowi Chmielewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawach:

  • przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna,
  • współpracy oraz udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego przy realizacji zadań związanych z wykonaniem chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 3010D i 3006D na terenie gminy Dzierżoniów,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów,
  • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2016,
  • emisji obligacji.

W kolejnym punkcie posiedzenia wystąpiła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów Elżbieta Rudnicka, która przedstawiła zebranym sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Sesję tradycyjnie zakończyły informacje wójta o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony