Strona główna

Przedstawiciele służb na sesji Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-02-26

Przedstawiciele służb na sesji Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy były głównym tematem XX sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 25 lutego w sali narad Urzędu Gminy.

Na sesję przybyli zaproszeni goście: Komendant Komisariatu Policji w Bielawie nadkom. Ryszard Mazurkiewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie st. kpt. mgr inż. Aleksander Kucharczyk, Komendant Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie Krzysztof Kot, druh OSP Piława Dolna Józef Ostrowski oraz przedstawiciel Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Łukasz Polakowski.

Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad Rada wysłuchała sprawozdań przedstawicieli służb mundurowych z działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmowanych w minionym roku na terenie naszej gminy.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Łukasza Polakowskiego z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Przedstawił on Radzie informację na temat planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierżoniów.

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli uchwały w sprawach:

  • przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierżoniów,
  • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2016,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów,
  • uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych dotyczących pomnika przyrody nieożywionej "Gnejsy na Włókach",
  • nawiązania współpracy z gminą Cekcyn,
  • określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów,
  • określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Dzierżoniów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • przystąpienia gminy Dzierżoniów do wspólnej realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w powiecie dzierżoniowskim",
  • zmiany Uchwały Nr XX/185/08 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia gminy Dzierżoniów jako członka wspierającego do Stowarzyszenia "Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat" w Dzierżoniowie.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy Dzierżoniów poinformował Radę o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach.

Przedstawiciele służb na sesji Rady Gminy DzierżoniówPrzedstawiciele służb na sesji Rady Gminy DzierżoniówPrzedstawiciele służb na sesji Rady Gminy DzierżoniówPrzedstawiciele służb na sesji Rady Gminy DzierżoniówPrzedstawiciele służb na sesji Rady Gminy DzierżoniówPrzedstawiciele służb na sesji Rady Gminy DzierżoniówPrzedstawiciele służb na sesji Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony