AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-10-07

Autobusu marki Man A01 na sprzedaż

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Autobusu marki Man A01

Przedmiotem przetargu jest:

 1. Autobus marki MAN A01
 2. Nr rejestracyjny DDZ 37VP
 3. Rok produkcji 1997, pierwsza rejestracja 16.12.1997r,
 4. Stan licznika - 684525 km
 5. Ilość miejsc siedzących - 47
 6. Pojazd jest sprawny technicznie

Cena wywoławcza samochodu wynosi 56100 zł. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul.Piastowska 1 (pokój nr 216) w dniu 22.10.2015r. o godz.10:00.

Warunki przetargu

 1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 5610zł do dnia 21.10.2015r na konto urzędu Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy, dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie z banku.
 2. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia wygrywającemu przetarg.
 3. Wadium pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj.570 zł.
 5. Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za autobus.
 6. Kandydat na nabywcę jest obowiązany uiścić cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży na konto gminy.
 7. Ustala się termin zawarcia umowy kupna- sprzedaży w ciągu 7 dni od przetargu.
 8. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy w ciągu 7 dni wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 9. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu i ze stanem technicznym autobusu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 10. Koszty opłaty skarbowej ponosi nabywca autobusu.

Pojazd można oglądać codziennie na parkingu przy Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka 70. Dodatkowe informacje odnośnie w/w przetargu można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 205, pod nr tel. 74 832-56-85.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Autobusu marki Man A01 na sprzedażAutobusu marki Man A01 na sprzedaż
powrót do poprzedniej strony