Strona główna

Od 21 września 2015r. nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-09-11

Od 21 września 2015r. nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu 16.03.2015 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.07.2015r. do dnia 30.06.2016r.

Zaproponowano we wniosku podniesienie taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków o 30 gr do wysokości 4,75 zł za 1 m3 netto. W uzasadnieniu do wniosku stwierdzono, że pokrycie realnych kosztów wymagałoby wprowadzenia stawki 12,23 zł (uwzględniając oczyszczenie 112.626 m3 ścieków przepływających przez oczyszczalnię) lub 15,93 zł (uwzględniając oczyszczenie 86.547 m3 ścieków fakturowanych). Wprowadzenie realnych stawek za odprowadzane ścieki pozostaje więc w sprzeczności z interesem społecznym mieszkańców gminy. Jednocześnie należy podkreślić, że w roku 2014 do działalności oczyszczalni ścieków dopłaciliśmy z budżetu gminy Dzierżoniów 516 687,89 zł.

W trakcie prowadzonych dyskusji w komisjach Rady Gminy, radni w imieniu mieszkańców wnosili uwagi i wnioski do zakresu niezbędnych remontów oraz uciążliwości wynikających z pracy niektórych przepompowni. W trakcie analizy opisanych wyżej faktów oraz potrzeb, radni zaproponowali podniesienie stawki zaproponowanej przez ZGK o kolejne 20 gr (do kwoty 4,95 zł). Zaproponowana podwyżka miała na celu umożliwienie, jeszcze w tym roku, modernizacji jednej z najbardziej uciążliwych dla mieszkańców przepompowni w Uciechowie. Stawka ta została przegłosowana na sesji Rady Gminy w dniu 30.04.2015r. z mocą obowiązującą od 1.07.2015r. Jednak po analizie trybu uchwalania stawki, wojewoda dolnośląski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały, kwestionując wprowadzenie w trakcie obrad stawki innej niż wnioskowana. Dlatego też Rada Gminy na sesji czerwcowej podjęła uchwalę o przedłużeniu obowiązywania obecnej taryfy do 31.10.2015r.

W związku z powyższym, 13.07.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej ponownie złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 4,95 zł (stawka uchwalona w kwietniu przez Radę Gminy) z mocą obowiązującą od 1.11.2015r. Jednakże na sesji w dniu 27.08.2015r. Rada Gminy Dzierżoniów, w głosowaniu, nie uchwaliła zaproponowanych taryf. Zgodnie więc z obowiązującymi przepisami prawa, zaproponowane w uchwale taryfy (4,95 zł) wejdą w życie w ciągu 70 dni od daty ich złożenia, czyli 21.09.2015r. i będą obowiązywać do 20.09.2016r.

Jednocześnie informujemy, że od 21 września będą dokonywane odczyty wodomierzy. W przypadku nieobecności w czasie odczytu prosimy o kontakt pod nr telefonu 74 832 56 66 lub 74 832 56 65.

powrót do poprzedniej strony