AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-28

Powakacyjna Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 27 sierpnia w Sali Narad Urzędu Gminy odbyła się XII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tym razem radni zajęli się oceną efektywności wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych oraz stanem zaawansowania inwestycji prowadzonych przez gminę w roku 2015.

Po rozpoczęciu sesji i przyjęciu porządku obrad głos zabrała Wanda Ostrowska, Przewodnicząca Komitetu Sterującego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju". Przedstawiła zebranym założenia Programu Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.

Następnie radni wysłuchali wystąpienia Ewy Chryczyk - Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego, o stanie zaawansowania inwestycji prowadzonych w tym roku na terenie naszej gminy.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawie:

 • uchwalenia Programu Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020;
 • uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów;
 • zmiany Uchwały Nr X/77/15 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie wprowadzenia samorządowego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów";
 • zmiany Uchwały nr XLIII/339/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia odpłatności jak również trybu ich pobierania;
 • zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015 - 2016 dla gminy Dzierżoniów;
 • uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na pomniku przyrody, lipie drobnolistnej (Tilia cordata) rosnącej na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Tuszynie;
 • pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej - odcinek ul. Wrocławskiej o numerze geodezyjnych 745/3, 683/1, 505/2 obręb Uciechów;
 • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2015;
 • utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu;

Radni nie przyjęli Uchwały w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Dzierżoniów na okres od dnia 1 listopada 2015 roku do dnia 31 października 2016 roku.

Obrady zakończyły informacje Wójta Gminy o realizacji uchwał, wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Powakacyjna Sesja Rady Gminy DzierżoniówPowakacyjna Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony