AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-25

Obwieszczenia

aktualności Gmina Dzierżoniów

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP OWIESNO i MPZP OSTROSZOWICEOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP OWIESNO i MPZP OSTROSZOWICE

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Dzierżoniów: nr XXVIII/256/08 z dnia 30 października 2008 r., nr XXVIII/258/08 z dnia 30 października 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Owiesno - MPZP OWIESNO i wsi Ostroszowice - MPZP OSTROSZOWICE wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 września 2015 r. do 2 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58 - 200 Dzierżoniów, w pok. nr 219, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w ww. projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 29 września 2015 r. w Owieśnie w sali wiejskiej, Owiesno nr 88, o godz. 11:00 oraz tego samego dnia w Ostroszowicach w sali wiejskiej, ul. Bielawska 55, o godz. 13:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dzierżoniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2015 r.
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP OWIESNO i MPZP OSTROSZOWICE

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o:

  • projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Owiesno - MPZP OWIESNO i wsi Ostroszowice - MPZP OSTROSZOWICE,
  • stosownych opiniach uzyskanych na podstawie art. 54 ust. 1 przywołanej na wstępie ustawy,
  • prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych do ww. projektów planów.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ww. ustawy zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP OWIESNO i MPZP OSTROSZOWICE wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 września 2015 r. do 2 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58 - 200 Dzierżoniów, w pok. nr 219, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 29 przywołanej na wstępie ustawy każdy ma prawo składać uwagi i wnioski. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dzierżoniów. Wnioski i uwagi należy wnosić w siedzibie tut. urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2015 r.

powrót do poprzedniej strony