AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-06-26

X Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Działalność kulturalna na terenie gminy była tematem przewodnim X Sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Obrady odbyły się w czwartek 25 czerwca w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Mościsku.

W pierwszej części posiedzenia radni wysłuchali wystąpienia Moniki Adamskiej, p.o. dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów. W swojej prezentacji opowiedziała ona o pracy instytucji w roku 2014 oraz przybliżyła radnym zakres działań podejmowanych przez bibliotekę w sferze kultury.

Następnie radni przyjęli uchwały w sprawach:

 • przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za rok 2014
 • wprowadzenia samorządowego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów"
 • przedłużenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierżoniów w 2015 r.
 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dzierżoniów - obręb Piława Dolna
 • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
 • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2015
 • zmiany uchwały Nr V/40/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
 • przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z opinią Komisji ds. Budżetu i Finansów

Sesję tradycyjnie zakończyły informacje Wójta Gminy Dzierżoniów o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

X Sesja Rady Gminy DzierżoniówX Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony