Strona główna

Absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-05-28

Absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 28 maja w Sali Narad Urzędu Gminy odbyła się IX sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Głównym punktem obrad była ocena realizacji budżetu gminy za rok 2014.

Po rozpoczęciu obrad i przyjęciu porządku posiedzenia głos zabrała Wanda Ostrowska, była zastępczyni burmistrza Dzierżoniowa. Przybliżyła zebranym założenia Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej oraz programów sektorowych na lata 2014-2020.

Następnie Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski przedstawił Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu gminy w roku 2014.

W dalszej części obrad radni wysłuchali:

 • opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Wałbrzychu z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierżoniów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za 2014 rok,
 • opinii Komisji Rewizyjnej, Uchwała nr I/2015 z dnia 8 maja 2015 r. o wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dzierżoniów za rok 2014,
 • opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Wałbrzychu do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierżoniów o wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dzierżoniów za rok 2014.

Następnie radni przystąpili do głosowania, w którym jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy Dzierżoniów za rok 2014 oraz udzielenia Wójtowi Gminy Dzierżoniów Markowi Chmielewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawach:

 • uchwalenia Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
 • uchwalenia Programu Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
 • uchwalenia Programu Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
 • uchwalenia Programu aktywności społeczno-zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
 • wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska",
 • upoważnienia Wójta Gminy Dzierżoniów do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i podpisania weksla zabezpieczającego umowę o dofinansowanie projektu wraz z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia zapłat,
 • nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na własność gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Roztoczniku,
 • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2015,
 • ustalenia wysokości diet dla radnych gminy Dzierżoniów oraz zasad ich wypłacania.

Radni przyjęli również stanowisko w sprawie upamiętnienia 25-lecia pierwszych wyborów samorządowych w Polsce oraz pogratulowali sołtys Mościska Danucie Martowłos zdobycia tytułu "Sołtysa Roku" w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez "Gazetę Sołecką" i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Ponadto biorący udział w sesji Rady Gminy przedstawiciele organizacji pozarządowych złożyli na ręce wójta Marka Chmielewskiego wniosek o powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Dzierżoniów.

Obrady tradycyjnie zakończyły informacje wójta o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówAbsolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówAbsolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówAbsolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówAbsolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówAbsolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony