AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-05-20

Dotacje na usuwanie azbestu

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy do składania wniosków o dotację na usuniecie wyrobów zawierających azbest. O usunięcie azbestu z dofinansowaniem mogą się ubiegać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które posiadają tytuł prawny do obiektu lub nieruchomości zlokalizowanej na terenie gmin członkowskich Związku Gmin, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Związek Gmin otrzymał dotację na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w kwocie 110 tys. zł. Łącznie z wkładem własnym Związku, na usuwanie azbestu w 2015 r. zostanie przeznaczonych 130 tys. zł.

Dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości obejmuje demontaż wyrobów azbestowych, oczyszczenie terenu z azbestu oraz transport i unieszkodliwianie odpadów. Zadanie zrealizuje firma wybrana w przetargu przez Związek ZGPD7. Warunki i termin realizacji prac zostaną określone w trójstronnej umowie pomiędzy Związkiem Gmin, firmą i Wnioskodawcą. Ostateczny koszt usuwania azbestu dla poszczególnych nieruchomości zostanie określony na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

Wnioski o dotację na usunięcie azbestu należy składać w terminie do 30 czerwca 2015r. w siedzibie związku: ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, II piętro, pok. 203. Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, w celu realizacji inwestycji,
  • kopię złożonego w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji, w ramach której będzie usuwany azbest. (szczegóły dostępne na stronie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego)
  • "informację o wyrobach zawierających azbest" sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń , w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,
  • jeżeli azbest będzie usuwany z obiektów służących działalność gospodarczej lub rolniczej, dotacja stanowić będzie pomoc de minimis. W takim przypadku, z wnioskiem należy przedłożyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w bieżącym roku oraz dwóch poprzednich latach.

Więcej informacji dotyczących realizacji zadania można uzyskać w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego lub pod nr tel. 74 831 50 02.

Regulamin finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin zrzeszonych w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7.

Przypominamy, że prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest może wykonywać wyłącznie firma posiadająca specjalne uprawnienia i wyposażenie ochronne.

powrót do poprzedniej strony