AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-02-10

AZBEST - obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

aktualności Gmina Dzierżoniów

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności.

Termin zakończenia usuwania azbestu na terytorium Polski określono na rok 2032.

Obowiązkiem właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów, urządzeń instalacji i innych miejsc zawierających azbest jest zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) dokonywanie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w "informacji o wyrobach zawierających azbest", wg wzoru stanowiącego załączniku nr 3 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Wykorzystujący wyroby azbestowe sporządza informację o wyrobach zawierających azbest w dwóch egzemplarzach:

  • osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
  • pozostałe podmioty (np. przedsiębiorcy) przedkładają informację w formie pisemnej marszałkowi województwa.

Drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu są wprowadzane do Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. Nr 124, poz. 1033 z późn zm.).

Powyższe informacje należy składać do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierzoniów (II piętro, pok. 203, tel. 74/831-02-50) lub Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów (tel. 74/832-56-83).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uruchomienia dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu gminy Dzierzoniów pierwszeństwo przy składaniu wniosków będą miały osoby, które złożyły "informację o wyrobach zawierających azbest" i ujęte są w rejestrze Związku Gmin.

powrót do poprzedniej strony