Strona główna

Stypendia dla utalentowanych sportowców z gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-01-30

Stypendia dla utalentowanych sportowców z gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 29 stycznia 2015r. w Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowym w Dobrocinie odbyła się IV sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem przewodnim posiedzenia było podsumowanie scalenia gruntów w obrębie wsi Dobrocin.

Kolejnym bardzo miłym akcentem było nagrodzenie młodych sportowców z gminy Dzierżoniów za wysokie wyniki osiągane w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Na sesję przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Marian Kowal oraz wyróżnieni sportowcy wraz z rodzicami.

Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski pogratulował młodym sportowcom i wręczył im stypendia za wysokie wyniki sportowe osiągane zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. W tym roku takie wyróżnienie z rąk wójta Marka Chmielewskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Powązki odebrali:

 • Marta Bukowska - reprezentująca AZS AWF Poznań,
 • Michał Bobrowski - zawodnik Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Junior" Dzierżoniów,
 • Dawid Dawidziak - zawodnik klubu Zagłębie Lubin S.A.,
 • Małgorzata Dąbrowska - zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego "Atom" Dzierżoniów,
 • Bartosz Jurcewicz - zawodnik LWKS "Złote Piony",
 • Tomasz Jurcewicz - zawodnik LWKS "Złote Piony",
 • Zuzanna Mika - zawodniczka LUKS Aquarius Bielawa,
 • Dorota Przęzak - zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego "Atom" Dzierżoniów.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy wiele samozaparcia, wytrwałości oraz dalszych sukcesów.

Głównym punktem obrad było podsumowanie scalenia gruntów w obrębie wsi Dobrocin. Radni wysłuchali wystąpień przedstawicieli Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu: dyrektora Stanisława Talerzowskiego, Lesława Wołcza i Grzegorza Sztonyka oraz uczestniczyli w wizji lokalnej w Dobrocinie.

Ponadto przyjęli projekty uchwał w sprawie:

 • zajęcia stanowiska dotyczącego konieczności budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław - Kłodzko - Boboszów (Referat IR),
 • przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2018" (Referat MK),
 • przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021" (Referat MK),
 • przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2015 rok" (Referat OR),
 • zmiany Uchwały Nr XXXIII/301/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dzierżoniów do regionalnego programu "Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim" oraz powołania gminnego koordynatora programu "Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim" (Referat OR),
 • zmiany uchwały Nr IX/57/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Referat OR),
 • wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania (Sekretarz Gminy),
 • zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów, obręb Książnica (Referat MK),
 • uchylenia uchwały nr LIV/435/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przejęcia od Gminy Miejskiej zarządu drogą gminną nr 117146D.

Radni zatwierdzili również plany pracy Komisji Rady Gminy Dzierżoniów na 2015 r.:

 • Komisji Rewizyjnej,
 • Komisji ds. Budżetu i Finansów,
 • Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu,
 • Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Komisji ds. Ładu i Porządku.

Sesję zakończyły informacje wójta gminy o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach.

Stypendia dla utalentowanych sportowców z gminy DzierżoniówStypendia dla utalentowanych sportowców z gminy DzierżoniówStypendia dla utalentowanych sportowców z gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony