AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-11-14

Uwaga azbest !

aktualności Gmina Dzierżoniów

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że w listopadzie na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego rozpocznie się, prowadzona przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - ZGPD7 przy współpracy z harcerzami hufca ZHP w Dzierżoniowie, inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest. Inwentaryzacja ma na celu stworzenie programu usuwania azbestu z terenu Powiatu. W ramach programu przewidziane będzie refinansowanie nakładów poniesionych przez właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie demontażu i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest.

W związku z powyższym prosimy o życzliwe podejście do harcerzy i pomoc w lokalizacji pokryć dachowych zawierających azbest.

Ponadto przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, w których znajdują się wyroby zawierające azbest o obowiązku dokonywania corocznej inwentaryzacji tych wyrobów w terminie do 31 stycznia każdego roku. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), który można otrzymać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów /pok. nr 4/. Powyższą informację osoby fizyczne są zobowiązane złożyć wójtowi, natomiast przedsiębiorcy - wojewodzie.

powrót do poprzedniej strony