AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-10-30

LVI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 30 października 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyła się LVI Sesja Rady Gminy. Tematem przewodnim obrad był "Raport z działalności placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2013/2014".

W obradach sesji gościnnie uczestniczyli: Radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Marian Kowal oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorza Powązkę, przyjęciu porządku oraz protokołu z poprzedniej LV Sesji radni wysłuchali wystąpienia oraz obejrzeli prezentację "Raportu z działalności placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2013/2014" przygotowaną i przedstawioną przez Krystynę Skowrońską, Inspektora ds. Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów. Z raportu wynika, że gmina Dzierżoniów zgodnie z kompetencjami prowadzi inwestycje oraz realizuje zadania służące poprawie warunków organizacyjnych i jakości pracy gminnych placówek oświatowych. W szkołach nadzorowanych przez gminę pracuje stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna, która oprócz wypełniania zadań dydaktyczno-wychowawczych dba wraz z pracownikami administracyjno-obsługowymi, aby nasze szkoły były bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne uczniom.

Wydatkowane w placówkach środki finansowe służą tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, pozwalają na wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz wprowadzanie innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych. Wszystko to razem sprawia, że gmina Dzierżoniów jako organ prowadzący placówki oświatowe prawidłowo realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz racjonalnie i rozważnie gospodaruje środkami budżetowymi (subwencja oświatowa pokrywa około 50 proc. ponoszonych przez gminę wydatków oświatowych). Wszystkie działania podejmowane przez władze gminy Dzierżoniów mają na celu realizację zadań ustawowych i uwzględniają realne możliwości budżetowe gminy. W związku z zakończeniem kadencji Rady Gminy Dzierżoniów dokonano również podsumowania zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Dzierżoniów na lata 2009-2013 przyjętej uchwałą nr XXXVI/324/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 kwietnia 2009r. oraz przedstawiono wnioski do realizacji w kolejnych latach.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawie:

 • określenia stawek w podatku od nieruchomości
 • określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości
 • określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku rolnym
 • określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku leśnym
 • Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2015
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów
 • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2014
 • zmieniającą Uchwałę nr LIV/434/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Dzierżoniowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3009D
 • nadania nazwy ulic w miejscowości Włóki
 • zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Dzierżoniów
 • odpłatnego nabycia na własność gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w obrębie Uciechów

Obrady zakończyły tradycyjnie informacje wójta Marka Chmielewskiego o realizacji uchwał, wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

LVI Sesja Rady Gminy DzierżoniówLVI Sesja Rady Gminy DzierżoniówLVI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony