AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-03-28

XLVIII sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy były tematami wiodącymi XLVIII sesji Rady Gminy Dzierżoniów, która odbyła się w czwartek 27 marca 2014r.

Na sesję przybyli zaproszeni goście: nadkom. Ryszard Mazurkiewicz Komendant Komisariatu Policji w Bielawie, mł. bryg. Marek Hajduk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz zastępca burmistrza Bielawy Mariusz Pach.

Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad radni wysłuchali sprawozdań przedstawicieli policji i straży pożarnej z działań podległych im służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmowanych w roku 2013 na terenie gminy Dzierżoniów oraz powiatu dzierżoniowskiego. W swoich wystąpieniach zwrócili oni szczególną uwagę na zagrożenia występujące na naszym terenie oraz wskazali szeroki wachlarz podejmowanych przez podległe im jednostki, inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa. Podkreślili również dobrą współpracę z samorządem co przekłada się na poprawę skuteczność działań służb mundurowych oraz wzmacnia poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

W dalszej części sesji zastępca burmistrza Bielawy przedstawił Radzie informacje na temat realizacji projektu pn. "Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu, oraz modernizacji infrastruktury towarzyszącej".

W kolejnym punkcie radni przyjęli uchwały w sprawach:

  • zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2014
  • funduszu sołeckiego
  • podziału gminy Dzierżoniów na stałe obwody do głosowania
  • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Uciechów
  • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Roztocznik
  • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Owiesno
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności wśród zwierząt

Następnie wójt gminy poinformował radnych o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach, a sesję zakończyły zapytania i interpelacje radnych.

XLVIII sesja Rady Gminy DzierżoniówXLVIII sesja Rady Gminy DzierżoniówXLVIII sesja Rady Gminy DzierżoniówXLVIII sesja Rady Gminy DzierżoniówXLVIII sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony