AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-02-04

XLVI sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 30 stycznia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyła się XLVI sesja Rady Gminy. Tematami wiodącym obrad była działalność organizacji pozarządowych na terenie gminy oraz udział gminy Dzierżoniów w związkach i stowarzyszeniach.

Na sesję przybyli prezesi i przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy oraz stypendyści, którzy w roku 2014 będą otrzymywać stypendium wójta gminy Dzierżoniów za wysokie wyniki osiągane w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Pierwszym, bardzo miłym akcentem obrad było właśnie wręczenie stypendiów sportowych W tym roku takie wyróżnienie z rąk wójta gminy Marka Chmielewskiego otrzymali:

 • Teresa Starzec - zawodniczka Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych "Start" Wrocław, mieszkanka Piławy Dolnej,
 • Dorota Przęzak - zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego "Atom" Dzierżoniów, mieszkanka Włók,
 • Marta Bukowska - zawodniczka AZS AWF Poznań, mieszkanka Piławy Dolnej,
 • Zuzanna Mika - zawodniczka Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Aquarius" Bielawa, mieszkanka Jodłownika,
 • Krystian Chramęga - zawodnik Sportowego Klubu Taekwon-do "Tiger" Dzierżoniów, mieszkaniec Myśliszowa,
 • Michał Bobrowski - zawodnik Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Junior" Dzierżoniów, mieszkaniec Tuszyna,
 • Wojciech Kocielski - zawodnik WKS "Śląsk" Wrocław, mieszkaniec Piławy Dolnej,

Stypendystom serdecznie gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy zdrowia oraz kolejnym osiągnięć w sportowych.

W dalszej części obrad radni zapoznali się z działalnością organizacji pozarządowych oraz obejrzeli prezentację działań, osiągnięć i sukcesów poszczególnych stowarzyszeń w roku 2013. Swoje wystąpienia i prezentacje mieli przedstawiciele: Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty, Stowarzyszenia "Dobrocin Wieś XXI w.", Stowarzyszenia "Piława Dolna", Stowarzyszenia "Przyjaciół Gór Sowich", Stowarzyszenia "Razem dla Wsi", Stowarzyszenia "Uciechów - Moja Wieś", "Stowarzyszenia "Wzgórza Kiełczyńskie", Stowarzyszenia "Przystań Mościsko" i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Wszystkie wystąpienia potwierdzają bardzo dużą aktywność członków organizacji pozarządowych na terenie gminy Dzierżoniów. Przy tym warto zwrócić uwagę na umiejętność pozyskiwania przez stowarzyszenia środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej - nie tylko z budżetu gminy Dzierżoniów - oraz dobrą współpracę zarówno między poszczególnymi organizacjami jak i samorządem gminnym co zostało podkreślone w prezentacji "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Dzierżoniów w roku 2013" przedstawionej przez zastępcę wójta Jolantę Zarzekę.

W kolejnym punkcie obrad radni wysłuchali wystąpień wójta gminy Marka Chmielewskiego i zastępcy wójta dotyczących udziału i pracy gminy Dzierżoniów w organizacjach. Gmina Dzierżoniów jest członkiem: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ślężanie", Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Bezpieczny Powiat, Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich. Korzyści, finansowe i pozafinansowe, wynikające z udziału gminy w tych związkach znacznie przewyższają koszty składek członkowskich płaconych przez gminę na rzecz w/w stowarzyszeń.

W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy ze swojej działalności w roku 2013, zatwierdzili plany pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2014 oraz przyjęli uchwały w sprawach:

 • wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania
 • przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Dzierżoniów
 • zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku
 • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiana w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".

Obrady zakończyły informacje wójta gminy o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

XLVI sesja Rady Gminy DzierżoniówXLVI sesja Rady Gminy DzierżoniówXLVI sesja Rady Gminy DzierżoniówXLVI sesja Rady Gminy DzierżoniówXLVI sesja Rady Gminy DzierżoniówXLVI sesja Rady Gminy DzierżoniówXLVI sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony