AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-01-24

II przetarg - Żuk A15 (pojazd specjalny)

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Dolnej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki Żuk A-15.

Przedmiotem przetargu jest:

 1. Pojazd specjalny marki: Żuk A-15
 2. Nr rejestracyjny: DDZ1P38
 3. Nr identyfikacyjny (VIN) - 223298FSC15M1175
 4. Rok produkcji 1975, pierwsza rejestracja: 18.12.1975
 5. Wskazania drogomierza - 98385 km.
 6. Ilość miejsc siedzących - 6

CENA WYWOŁAWCZA SAMOCHODU WYNOSI 1100,00 zł. (wg. oszacowania wartości przez rzeczoznawcę)

Przetarg odbędzie się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Dolnej ul. Główna 74 dnia 31.01.2014r. o godz.10:00

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 110 zł. do dnia 31.01.2014r. na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Dolnej Nr 14 9527 0007 0003 3633 2000 0001 BS Dzierżoniów. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego OSP Piława Dolna, dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie bankowe.
 2. Wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia wygrywającemu przetarg.
 3. Wadium pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu zostanie zwrócone na konto nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj 11,00 zł.
 5. Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za pojazd.
 6. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy kupna-sprzedaży na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Dolnej.
 7. Ustala się termin zawarcia umowy kupna sprzedaży w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. Jeśli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy w ciągu 7 dni, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 9. Nabywca oświadcza , że zapoznał się z warunkami przetargu, ze stanem technicznym i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 10. Koszty opłaty skarbowej ponosi oferent.

Sprzedaż dotyczy samochodu bez wyposażenia.

Pojazd można oglądać w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 74 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tego faktu z Prezesem OSP Janem Kowalczukiem tel. kontaktowy 74/8319577 tel.kom.782587833

Dodatkowe informacje odnośnie w/w przetargu można uzyskać u Prezesa OSP Piława Dolna pod nr telefonu 74/8319577 tel. kom. 782587833 lub Komendanta Gminnego ZOSP RP w Dzierżoniowie Krzysztofa Kota pod nr 608814935

Z ważnych przyczyn zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

II przetarg - Żuk A15 (pojazd specjalny)II przetarg - Żuk A15 (pojazd specjalny)
powrót do poprzedniej strony