Strona główna

Sesja budżetowa Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-12-20

Sesja budżetowa Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W przedświąteczny czwartek 19 grudnia 2013r. w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Mościsku odbyła się XLV Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. W obradach Sesji udział wzięli: Marian Kowal Członek Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz sołtysi z terenu gminy.

W pierwszej części obrad pani Maria Kierkiewicz otrzymała od Wójta Marka Chmielewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Powązki oraz Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów Justyny Kaczorowskiej serdeczne gratulacje i podziękowania z okazji zdobycia przez Filię Biblioteki Publicznej w Ostroszowicach tytułu "Biblioteka Roku 2013" w Powiatowym Konkursie na Najlepszą Bibliotekę Powiatu Dzierżoniowskiego. Miłym akcentem sesji było też wręczenie pani Monice Adamskiej przez władze naszej gminy Aktu Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego.

Jednak głównym punktem obrad było głosowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów oraz uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2014. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz stanowiska Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dzierżoniów przedstawionych przez Przewodniczącego Komisji Annę Kwiatkowską, radni w głosowaniach przyjęli w/w uchwały. Uchwalony budżet na rok 2014 zakłada dochody gminy Dzierżoniów na poziomie 30.884.146,00 zł oraz wydatki w wysokości 31.342.146,00 zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 8.693.101,00 zł.

W dalszej części obrad Rada Gminy przyjęła także uchwały w sprawach:

  • zmiany Uchwały Nr XLI/364/09 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej"
  • zmiany Uchwały Nr XXVI/275/05 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów
  • upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dzierżoniów
  • zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2013
  • upoważnienia Wójta Gminy Dzierżoniów do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych na realizację projektów pn. "Zagospodarowanie obiektów sportowych poprzez doposażenie boisk w miejscowościach Mościsko i Piława Dolna" oraz "Zagospodarowanie i wyposażenie obiektów rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i ogrodzenie terenu w Piławie Dolnej, wykonanie ogrodzenia z siatki wokół boiska do piłki nożnej w Tuszynie, wykonanie piłkochwytu na boisku do piłki nożnej w Książnicy oraz zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Jodłowniku" w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi tzw. "Małych projektów"
  • upoważnienia Wójta Gminy Dzierżoniów do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorowego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013
  • planu pracy Rady Gminy Dzierżoniów na rok 2014
  • nadania nazw ulic w miejscowościach Książnica i Józefówek

Następnie wszystkich zebranych w świąteczny nastrój wprowadziły jasełka przygotowane i przedstawione przez uczniów klasy III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku pod kierownictwem pani Agnieszki Kalwat. Po przedstawieniu wszyscy obecni zostali zaproszeni przez członków Stowarzyszenia "Przystań Mościsko" na spotkanie, gdzie przy stole wigilijnym była chwila aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i spróbować wyśmienitych potraw wigilijnych.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Powązka oraz Wójt Marek Chmielewski złożyli wszystkim mieszkańcom gminy najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tej wyjątkowej sesji serdecznie dziękujemy.

Sesja budżetowa Rady Gminy DzierżoniówSesja budżetowa Rady Gminy DzierżoniówSesja budżetowa Rady Gminy DzierżoniówSesja budżetowa Rady Gminy DzierżoniówSesja budżetowa Rady Gminy DzierżoniówSesja budżetowa Rady Gminy DzierżoniówSesja budżetowa Rady Gminy DzierżoniówSesja budżetowa Rady Gminy DzierżoniówSesja budżetowa Rady Gminy DzierżoniówSesja budżetowa Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony