AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-12-05

XLIV sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 28 listopada 2013r. w sali narad Urzędu Gminy odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem przewodnim posiedzenia była efektywność wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2013.

Radni po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji wysłuchali wystąpienia wójta gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego. W swojej prezentacji przedstawił działania, projekty oraz inwestycje, które gmina Dzierżoniów realizowała w roku 2013 przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Wójt podkreślił, że wielkość pozyskanych środków uzależniona była od wysokości tzw. wkładu własnego czyli możliwości budżetowych gminy zapisanych w uchwale budżetowej na rok 2013 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stopnia dofinansowania oraz ważności przyjmowanych do realizacji zadań. Mimo tych ograniczeń udało się w tym roku zrealizować wiele zadań i projektów dotyczących przestrzeni społecznej naszej gminy. Wartość zrealizowanych zadań przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej to 2 109 804,00 zł przy dofinansowaniu 1 407 280,00zł co stanowi 66,70% wartości inwestycji. Gmina sięgała również po środki krajowe, które pozwoliły zrealizować zadania na ogólną kwotę 2 978 685,00 zł przy wsparciu na poziomie 1 404 114,00 zł co stanowi 47,00% dofinansowania.

Podsumowując gmina Dzierżoniów w roku 2013 przy udziale finansowych środków zewnętrznych zrealizowała zadania o całkowitej wartości 5 088 489,00zł wspartych kwotą 2 811 394,00zł co stanowi 55,25% ogólnej wartości wykonanych zadań.

W swoim wystąpieniu wójt Marek Chmielewski zwrócił uwagę na przejmowane tereny i wsparcie otrzymywane od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, remont dróg oraz innych terenów publicznych. Działania te w sposób znaczący wpływają na powiększenia majątku Gminy.

W dalszej części obrad radni zapoznali się z diagnozą problemów alkoholowych, narkotycznych i przemocowych na terenie gminy Dzierżoniów, którą przedstawił Andrzej Turek z Zakładu Badawczo-Consultingowego "TUAN" Ośrodek Badań Profilaktyki Środowisk Lokalnych we Wrocławiu. Analiza zebranych danych w badanych obszarach pozwoliła na postawienie wniosków dotyczących w/w problemów.

Najważniejsze z nich to:

 1. problemy alkoholowe uległy stabilizacji z nieznaczną tendencją spadkową
 2. ustabilizowała się na poziomie równowagi podaż alkoholu w gminie
 3. nadal, niestety, występuje sprzedaż alkoholu niepełnoletnim
 4. zmniejszyło się poczucie zagrożenia mieszkańców ze strony osób nadużywających alkoholu
 5. występuje niski odsetek inicjacji alkoholowej w grupie uczniów szkół podstawowych
 6. uległ zmniejszeniu odsetek inicjacji alkoholowej wśród gimnazjalistów
 7. nadal występuje wyższy od średniej wiek inicjacji alkoholowej młodzieży
 8. problemy narkotyczne w gminie mieszczą się nadal poniżej średniej w regionie
 9. zainteresowanie młodzieży szkół środkami narkotycznymi jest niskie i ogranicza się do marihuany i dostępnych bez recepty leków
 10. wstępują na niskim i malejącym poziomie problemy przemocy dotyczącej dzieci i młodzieży
 11. znacznie wzrósł wskaźnik czynnego uczestnictwa w programach profilaktycznych uczniów gimnazjum
 12. koniecznym jest dalsze rozszerzanie zakresu programów profilaktycznych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem rodziców i indywidualnych oczekiwań uczniów.

Następnie radni przyjęli uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2013
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
 • Programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2014
 • określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 • nabycia od pana Wiesława Siekierki na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej we Włókach
 • przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020
 • Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014-2018

Radni gminy wysłuchali i przyjęli w głosowaniu także Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierżoniów za lata 2011-2012.

Sesję tradycyjnie zakończyła informacja wójta Gminy o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Informujemy, że kolejna sesja Rady Gminy Dzierżoniów poświęcona budżetowi gminy na rok 2014 odbędzie się 19 grudnia 2013r. w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Mościsku.

powrót do poprzedniej strony