AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-11-04

XLIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

31 października 2013r. w sali narad Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy. Tematem przewodnim obrad był "Raport z działalności placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2012/2013". W obradach sesji udział wzięli dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Grzegorza Powązkę, przyjęciu porządku oraz protokołu z poprzedniej XLII Sesji radni wysłuchali wystąpienia oraz obejrzeli prezentację "Raportu z działalności placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2012/2013" przygotowaną i przedstawioną przez Krystynę Skowrońską, Inspektora ds. Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Raport stwierdza, że Gmina Dzierżoniów, zgodnie z kompetencjami, w dalszym ciągu prowadzi inwestycje służące poprawie warunków organizacyjnych w prowadzonych placówkach oświatowych. W gminnych placówkach pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kwalifikacje, która oprócz wypełniania zadań dydaktyczno-wychowawczych dba wraz z pracownikami administracyjno-obsługowymi aby nasze szkoły były bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne uczniom. Wydatkowane w placówkach środki finansowe służą tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy oraz pozwalają na wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz prowadzenie innowacji pedagogicznych.

Wszystko to razem sprawia, że Gmina Dzierżoniów jako organ prowadzący placówki oświatowe prawidłowo realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz racjonalnie i rozważnie gospodaruje środkami budżetowymi (subwencja oświatowa pokrywa około 50% ponoszonych przez Gminę wydatków oświatowych). Wszystkie działania podejmowane przez władze gminy Dzierżoniów mają na celu realizację zadań ustawowych i uwzględniają realne możliwości budżetowe gminy. Na podkreślenie zasługuje informacja, że w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie otworzono dwie klasy pierwsze, a w Gimnazjum Gminnym im. Ks. Jana Melca trzy klasy pierwsze. Dyskusja po zakończeniu tej części Sesji jest dowodem troski radnych gminy Dzierżoniów o przyszłość oświaty na terenie naszej gminy.

W dalszej części obrad Radni przyjęli uchwały w sprawie:

  • określenia stawek podatku od nieruchomości
  • określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem podatku od nieruchomości
  • określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte podatkiem rolnym
  • określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku leśnym
  • przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów" w obrębie wsi Uciechów
  • zmiany Uchwały Nr VII/49/07 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Plan Urządzeniowo - Rolny Gminy Dzierżoniów",
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiełczyn
  • szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  • zmiany Uchwały nr XL/306/13 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
  • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.

Obrady zakończyły tradycyjnie informacje wójta gminy o realizacji uchwał, wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania Radnych.

XLIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXLIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówXLIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony